Tilskuddsordninger

Frivillige organisasjoner i Lier kommune kan søke om ulike typer tilskudd til sin virksomhet. Her følger en oversikt over søknadsmulighetene.

Gå til

Ekstraordinær tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger i Lier 2021

 Lier kommune vet at dere har vært gjennom en utfordrende tid nå. Vi ønsker å kunne bidra til at dere kan komme godt i gang med aktiviteter og tilbud, og har derfor følgende budskap til dere: Vi gir mulighet til å søke ekstraordinære tilskudd i 2021! En enkel søknadsprosess med mange muligheter

Søknadsfrister: 1. september og 1. november

Vi vet at behovene kan være ulike fra forening til forening. Vi ønsker derfor å være åpne mht. formål og tiltak. Men for å sette dere på sporet mht. hva dere kan søke om, så lister vi opp følgende:

Utstyr? - Trenger dere noe nytt utstyr for lokalene dere bruker eller for aktivitetene deres? Konkretiser og begrunn hva dere trenger og oppgi priser. Hva trenger dere av tilskudd? - Er det utstyr dere savner i kommunens utleielokaler eller på kommunale anlegg så kom gjerne også med innspill om dette. Da kan vi vurdere direkte kommunale innkjøp.

Oppstartsamlinger? - Ønsker dere å kunne starte opp igjen til høsten med noen litt ekstraordinære og trivelige oppstartsamlinger? Konkretiser gjerne, og sett opp et lite budsjett som grunnlag for en søknad.

Rekutteringstiltak? - Har dere mistet medlemmer eller trenger dere nye? Er det frivillige til ulike oppgaver dere savner? Trenger dere hjelp til markedsføring eller synlighet? Hvis dere kan beskrive hva dere tror vil kunne fungere som gode tiltak for dere og hva som skal til for å få dette til, så søk gjerne! - Hvis det i større grad er praktisk hjelp eller samarbeid dere trenger, mer enn tilskudd for å gjøre tiltakene selv, så er også dette noe dere kan komme med innspill om og som vi kan vurdere.

Kompensasjonstilskudd? - Har dere hatt store ekstrakostnader eller særlige restriksjoner som har ført til en urimelig belastning ifht deres økonomi så kan dere også søke tilskudd til dette slik at dere slipper å ta med dere for store økonomiske bekymringer inn i en ny og mer normal aktivitetshverdag. Begrunnede og regnskapsførte belastninger legges da inn i en søknad om tilskudd.

Andre behov? - Dersom dere har andre gode formål og behov for ekstraordinær støtte så er det selvsagt mulig å komme med dette i en søknad også.

Kultur og fritid har satt av en ramme på kr 500.000 til disse formålene og håper dette vil kunne bidra til å gjøre oppstart av aktiviteter for dere enklere! Dere søker som forening - med beskrivelser, begrunnelser og budsjetter. Vi lover raske svar og enkel rapportering.

Søknadsskjema for ekstraordinært tilskudd 2021

Søknad sendes til postmottak@lier.kommune.no

 

 

Midlertidig tilskuddsordning for kulturaktivitet i koronatider 

Koronapandemien fortsetter å være utfordrende for kulturlivet på alle nivåer i samfunnet. Aktiviteter og arrangementer må planlegges og gjennomføres med stadig endrede retningslinjer, anbefalinger og regelverk rundt smitteverntiltak, både fra nasjonalt og lokalt hold.

I denne tiden tilbyr Lier kommune en fleksibel tilskuddsordning for det lokale kulturlivet som kan stimulere til og sikre ulike typer kulturaktivitet som lar seg gjennomføre innenfor de til enhver tid gjeldende lover og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter.  

Lieropplevelser Lier 2021 Som en erstatning for årets Lierdager ønsker vi at innbyggere i Lier skal få mulighet til å oppleve kultur, friluft og besøksteder på en trygg måte. Lieropplevelser er markedsføring og støtte til flere opplevelser og mindre arrangementer som går fra mai til september 2021. Vi ønsker å inkludere og støtte foreninger, næringsliv og organisasjoner som ønsker å få gjennomført sitt arrangement på en trygg måte.

Det kan søkes tilskudd til allerede planlagte kulturarrangementer og aktiviteter som må tilpasses smitteverntiltak, f.eks. ved å ha færre publikumplasser eller deltakere (flere mindre grupper), og det kan søkes midler til kulturaktivitet på digitale plattformer eller andre alternative arenaer. Det kan også søkes tilskudd til ulike innovative og kortsiktige kulturprosjekter som kan gjennomføres under de til enhver tid gjeldende lover, råd og anbefalinger fra myndighetene når det gjelder smitteverntiltak. 

Vi vet at mange har opplevd en veldig krevende tid dette året, og åpner også for at det kan søkes om tilskudd til hyggelige tiltak for de frivillige selv, som en påskjønnelse og oppmuntring før jul.

Alle prosjekter som kan gi innbyggere i Lier gode og tilgjengelige kulturopplevelser er aktuelle. Søknader sendes gjennom det samme skjema som til vanlige kulturarrangementer og behandles fortløpende. 

Søknadsskjema - Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Spørsmål rettes til Nina Guzman Toft. Mobil: 934 36 359.
E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen. Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadskjema for driftstilskudd til frivillige organisasjoner

NB! Det er for tiden kun mulig å sende med vedlegg til søknaden i filformatene: PDF og JPEG

Søknadsfrist er 15. april. Spørsmål kan rettes til Nina Guzman Toft. Telefon: 93 43 63 59. E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Les om retningslinjer for driftstilskuddet til frivillige organisasjoner

For nyetablerte foreninger så kan det søkes oppstarttilskudd hele året.

Driftstilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen.

Søknadskjema for tilskudd til drift av anlegg

Søknadsfrist er 15. april. Spørsmål kan rettes til Ingrid Buck. Telefon: 32 22 02 49. E-post:ingrid.buck@lier.kommune.no

Tilskudd til private samfunnshus og forsamlingslokaler

Fra og med 2020 opprettes en ny tilskuddsordning for samfunnshus og forsamlingslokaler i Lier.

Tilskuddet skal dekke prioriterte investeringsbehov og bidra til mer bærekraftig og robust drift. Hus med dokumentert aktivitet og stor lokal dugnadsinnsats prioriteres.

Søknadsfrist er 15. mars 2021.

Her finner du lenke til søknadsskjema

NB! Fyll ut skjema på PC (unngå håndskrift). Send skjemaet på e-post med følgende dokumentasjon og vedlegg:

 • oversikt over aktivitet i 2020
 • årsrapport med vurdering av drift og investeringsbehov
 • regnskap fra 2020
 • budsjett med egenandel og dugnadsanslag
 • pristilbud fra leverandører

For mer info og veiledning kontakt:

Kulturrådgiver Nina Guzman Toft på e-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no eller telefon: 32 22 02 52

Tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge

Bli med på å bidra til en aktiv fritid for barn og unge! Lier kommune har som målsetting at barn skal ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid! Hvert år settes det av 100 000 kroner som skal fordeles til lag og foreninger som ønsker å drive åpne aktivitetstilbud for barn og unge. Vi vil gjerne vil at du/dere tar kontakt med oss dersom ditt lag, din fritidsklubb eller forening ønsker å arrangere aktive opplevelser for barn og unge i Lier.

Eksempler på lag og foreninger som har fått støtte:

 • 18.000,- til å gjennomføre 45 «Løkke-lørdager» – Stoppen SK Fotball.

 • 6.000,- til arrangement «Åpen hall» med overnatting, disco og aktiviteter for alle barn i 5. til 7. trinn – Lier IL Håndball

 • 15.000,- til introduksjonskurs i hanggliding for ungdom, lavterskel – Lier hanggliderklubb

  Enten det er et prøveprosjekt eller noe som allerede er etablert, en fast dag i måneden eller et enkelt arrangement, søk om tilskudd i dag!

For å søke og motta støtte er det noen enkle kriterier som må oppfylles:

 • Det skal være gratis å delta
 • Det skal være et åpent tilbud

 • Fokus på mestring, sosialisering og trivsel

 • Fysisk og mental stimulering

 • Gode opplevelser sammen med andre 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tenker dette er noe for ditt lag eller din forening! Send en e-post til bua@lier.kommune.no.

Søknadsskjema aktive opplevelser

Midler for unge profesjonelle i Lier

Lier kulturscene ønsker å satse på unge artister med tilknytning til Lier og vil være et springbrett for deres kommende karriere og et sted der de skal kunne vise sitt kunstneriske talent uten stor økonomisk risiko. Vi gir muligheten til støtte til husleie og underskudds garanti ved bruk av Lier kulturscene som arena.

Har du en prosjektide som du ønsker skal få liv på Lier kulturscene, ta kontakt med programprodusent Marte Bergsland på mabe@lier.kommune.no, eller 479 15 467 for en uformell prat.

Eplefondet 

Lier kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Les mer om E P L E F O N D E T ved å klikke her 

Et fullverdig fritidstilbud 
For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud tilbyr Lier kommune et fritidsstipend. Kostanden for et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt inneholde kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet. Avdekker organisasjonen utfordringer med betalingsevne hos medlemmer på grunn av fattigdom, eller som møter foreldre som ber om betalingsbistand for barn som ønsker å begynne med en aktivitet, kan den søke om et fritidsstipend til dekning av de utgifter som er nødvendige for å sikre et fullverdig medlemskap i klubben/organisasjonen. 

Hvem kan søke? 
Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. Eneste unntak er medlemskap på treningssenter/helsestudio. Håpet er at tiltaket kan gi foreldre et økt økonomisk handlingsrom til selv å følge opp barnas økonomiske behov knyttet til for eksempel lommepenger og reiser.

Har du kontakt med en hjelpetjeneste i Lier kommune, kan du også snakke med disse om hjelp til å søke om støtte til fritidsaktiviteter. 
 
Forutsetninger 
Det er noen forutsetninger for fritidsstipendet. Organisasjonene som søker må sikre:

* At det informeres om at familier i vedvarende fattigdom har rettigheter i NAV 
* At ordinære betalings- og purringsprosedyrer følges, før en søknad om Fritidsstipend blir sendt. 
* At foreldre har gitt et aktivt samtykke (muntlig/skriftlig) i at kommunen utbetaler stipendet. 
* Foreldre/foresatte skal ha bostedsadresse i Lier 
* Forening/lag må være registrert i kommunens lag og foreningsliste 
 
Søknaden/informasjonen fra organisasjonen er grunnlag for et vedtaksbrev, som utløser en utbetaling. Vedtaksbrevet sendes foreldrene, med kopi til søkerorganisasjonen. Når kommunen har mottatt all nødvendig informasjon vil en søknadsprosess fram til utbetaling normalt ta fra en til to uker. Vi ønsker at du tar kontakt med en fritidsveileder før du søker.

Send en kort e-post til fritidsveiledning@lier.kommune.no, eller ring en av våre fritidsveiledere 32 22 01 00. Vi har taushetsplikt.  

Ledsagerbevis

Les om ordningen med ledsagerbevis.

Andre kommunale tilskuddsordninger

Kultur og fritid kan også gi tilskudd til ulike tiltak og prosjekter. Har du en god ide, men trenger litt oppstarthjelp? Har du ønske om å få til forbedringer i ditt nærmiljø? Ta kontakt for kanskje å få råd og hjelp til å realisere planene.

Hvor kan man ellers søke tilskudd?

Det finnes mengder av tilskudd og legater som frivillige organisasjoner kan søke. Her er linker til noen aktuelle:

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en ny tjeneste som fra 2019 er gjort tilgjengelig for foreninger i Lier via et abonnement som kommunen har tegnet. Portalen gir oversikt over alle tilskuddsordninger som kan være aktuelle for foreningslivet, med untak av de rent kommunale som du finner over.

Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Lier.

Her kan lag og foreninger:

 • Finne tilskudd å søke på
 • Lese siste nyheter om tilskudd
 • Dele informasjon og lære av hverandre
 • Motta viktig informasjon fra kommunen
 • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Her finner du Tilskuddsportalen

Har du spørsmål? Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss i Kultur og fritid, så veileder vi så godt vi kan! Du treffer oss via kommunens servicetorg på telefon 32 22 01 00, via en av e-postene over eller kultur@lier.kommune.no.

Sist oppdatert: 17. august 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?