Om driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Gå til

Retningslinjer for driftstilskudd til frivillige kultur-organisasjoner

For å få årlige driftstilskudd må organisasjonen oppfylle følgende vilkår:

  • Være åpen for alle og bygge på individuelt medlemskap
  • Ha minst 10 medlemmer i aldersgruppen 6-20 år og betydelig aktivitetstilbud rettet mot denne aldersgruppen
  • Ha årsmøtevalgt styre med leder og kasserer/økonomiansvarlig
  • Ha årsmøtevalgt eller statsautorisert revisor
  • Ha egne vedtekter der formål og driftsform klargjøres
  • Være hjemmehørende og ha sin virksomhet i Lier

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

  • Siste års regnskap med revisjonsberetning
  • Neste års budsjett
  • Årsberetning for siste år
  • Medlemsliste ( kun med navn og fødelsår og årlig kontingent)

Ikke tilskuddsberettiget er:
Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, forsknings- og vitenskapsorganisasjoner, elev- og studentorganisasjoner, politiske partier (unntatt ungdomsorganisasjonene) Idrettslag (idrettslag mottar kommunalt tilskudd gjennom ordningen med gratis bruk av idrettshaller og lokaler). Det gis ikke driftstilskudd til organisasjoner som kun har tilbud til voksne.


Søknadsfrist:
15. april hvert år. Nyoppstartete frivillige organisasjoner kan søke oppstartstilskudd hele året.

Veiledning til søknad om aktivitetstilskudd

Det er anledning til å søke et eget tilskudd til aktiviteter og arrangementer, for eksempel konserter, forestillinger og kurs. Det må da legges ved eget budsjett og beskrivelser av aktiviteten det søkes tilskudd til. Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til reiser, leire og andre utflukter. Som hovedregel skal foreninger som søker driftstilskudd fra kommunen søke tilskudd en gang pr år og legge inn eventuelle søknader om aktivitetstilskudd i samme søknad. Når tilstrekkelig dokumentasjon til søknaden ikke foreligger ved søknadsfristen er det istedenfor mulig å søke med løpende søknadsfrist for de aktiviteter som oppfyller kriteriene for Tilskudd/Underskuddsgaranti for kulturarrangementer/prosjekter.

Søknadsskjema - Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

NB! Det er for tiden kun mulig å sende med vedlegg til søknaden i filformatene: PDF og JPEG

Frivillige organisasjoner som ikke har avtale om gratis bruk av kommunale lokaler til sine faste aktiviteter, kan søke om tilskudd til husleie. Leieavtale med årlig husleie, legges da ved som dokumentasjon. Kriteriene for Driftstilskudd til frivillige organisasjoner gjelder også for husleietilskuddet.

Ved spørsmål - ta kontakt med:
Nina Guzman Toft, tlf 32 22 02 52, epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Ettersendelse av vedlegg

Vedlegg ettersendes pr post til:

Lier kommune
Kultur og Fritid v/ Nina Guzman Toft
Postboks 205
3401 Lier

Sist oppdatert: 07. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?