Tilskuddsordning for koronarammede virksomheter

Lier kommune skal fordele 5,95 millioner kroner til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. Søknadsfristen er 1. mai 2021.

Alle virksomheter i Lier, som periodevis har hatt minst 30 prosent omsetningssvikt fra 1. november 2020 og frem til nå, kan søke om tilskudd.

Lier kommune har mottatt 5,95 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene skal fordeles til virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak.

Økonomisk rammet av smitteverntiltak

Hensikten med kompensasjonsordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene for næringslivet.

Tildelingen i den kommunale tilskuddsordningen skjer i henhold til tildelingskriteriene som ble vedtatt av kommunestyret 23. mars 2021 (sak 32/2021)

Elektronisk søknad

Søknad sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no

Søker må etablere en bruker på nettstedet.

Lier kommune tilstreber rask tildeling i etterkant av søknadsfristen. Tildeling skjer når alle søknader er vurdert.