Stenger Kjellstadveien for gjennomkjøring

Onsdag 16. november 2022 klokken 12.30 blir Kjellstadveien stengt for gjennomkjøring. Tiltaket skal evalueres innen august 2023.

Lier vei, vann og avløp KF følger nå opp vedtaket i forrige kommunestyemøte om å skilte med gjennomkjøringsforbud for motoriserte kjøretøy i Kjellstadveien.

Dette gjøres for å øke trafikksikkerheten for de som bor langs Kjellstadveien, har sitt daglige virke her eller har ærend i veien. Trafikanter som skal passere gjennom dette området må derfor benytte andre veier etter 16. november klokken 12.30.

Smal vei

Kommunen overtok Kjellstadveien fra Viken fylkeskommune i april 2022. Det har i mange år vært oppmerksomhet rundt trafikksikkerheten langs den tidligere fylkesveien, men med begrenset plass er det ikke mulig å separere kjørende, syklende og gående på en god måte.

Evalueres før august 2023

Veien blir nå stengt for gjennomkjøring, og det blir foretatt tellinger langs de alternative veiene for å se trafikkutviklingen der.

Tiltaket skal evalueres innen august 2023 for å se om dette fungerer, og om det har skapt økt utfordring på andre strekninger. For Lier kommune er det viktig at trafikksikkerheten ivaretas også på de alternative strekningene.