Skal fordele 5,6 millioner kroner i koronamidler

Lier kommune skal fordele 5,6 millioner kroner til lokale virksomheter som har hatt omsetningstap som følge av smitteverntiltakene. Hver virksomhet kan få inntil 500.000 kroner i støtte. Søknadsfristen er 20. oktober 2021.

Stortinget har bevilget midler til kommunene for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Lier kommune har til sammen 5.629.000 kroner til fordeling. Kommunestyret vedtok 12. oktober 2021 å øke den øvre rammen for tilskudd til 500.000 kroner per virksomhet. 

Per 14. oktober 2021 er det mottatt én søknad til tredje runde av koronatilskudd. Dersom tilsagn om tilskudd ikke er gitt innen 1. november, skal midlene tilbakebetales til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD).

Hvordan søke støtte? 

Her finner du søknadsskjema for koronamidler

Søknad med vedlegg sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 20. oktober 2021. Søknadene om tilskudd er senest ferdigbehandlet 1. november 2021. 

Kriterier for tildeling

Kommunestyret har vedtatt at virksomheter som oppfyller de følgende kriteriene skal motta tilskudd:

 • Registrert i Lier kommune.
 • Dokumentere omsetningstap på minst 30 prosent av ordinær omsetning, eller dokumentere særskilte økte kostander på minst 20 prosent.
 • Omsetningstapet/ekstrakostnadene må være en konsekvens av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.
 • Midlene bør bidra til å ivareta arbeidsplasser.
 • Søker skal bekrefte at virksomheten ikke står i fare for å bli slått konkurs, og det er grunnlag for videre drift i overskuelig fremtid.
 • Virksomheter som mottar tilskudd, kan ikke utdele utbytte i 2021.

Hvordan skrive søknad

Utforming av søknadsteksten er opp til den enkelte søker, men vi anbefaler søkere å utforme en beskrivende søknadstekst og å legge ved dokumentasjon. Det er utformet et søknadsskjema. Det er frivillig å benytte seg av dette.

Formålet med søknaden er å sette saksbehandler raskt inn i situasjonen for virksomheten du søker midler til. Søknaden skal inneholde en kommentar til samtlige punkter under «kriterier for tildeling». Søknaden bør helst peke på de relevante delene av dokumentasjonen du vedlegger og hva du mener denne viser. Dersom du har mottatt tilskudd fra Lier kommune eller annen offentlig støtte de siste tre årene er det viktig at dette opplyses i søknaden.  

Krav til dokumentasjon

Kommunestyret har vedtatt at følgende dokumentasjon skal vedlegges:

 • Revisorgodkjent regnskapstall fra driftsårene 2019 og 2020. Dersom det er relevant, kan regnskapstall fra tidligere år vedlegges i tillegg. For selskaper uten revisjonsplikt er godkjent regnskap gjennom autorisert regnskapsfører tilstrekkelig dokumentasjon.

 • Regnskapstall, budsjett-tall eller forventet inntekt for 2021 og den omsøkte perioden, dokumentert av regnskapsfører.

 • Saldobalanse for driftsårene 2019, 2020 og første halvår 2021.

 • I særlige tilfeller kan annen dokumentasjon gi grunnlag for tildeling av midler. 

 • I søknader som gjelder dekning av særskilt særskilte ekstrakostnader disse i tillegg dokumenteres med kvitteringer, faktura og/eller timelister.

Om tildelingen

Administrasjonen behandler søknadene og tildeler i henhold til de kriterier kommunestyret har vedtatt. Tilskuddet fordeles forholdsmessig, basert på tapt omsetning eller store ekstrakostnader til søkere som oppfyller kriteriene.

Tilskudd til den enkelte søker er begrenset oppad til maksimalt 500.000 kroner.

Reglene om offentlig støtte 

Tildelingen skjer i henhold til reglene om bagatellmessig støtte. Vi ber derfor om at søkere som har mottatt offentlig støtte de siste tre regnskapsårene opplyser om dette i sin søknad. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin revisor eller regnskapsfører. 

Offentlighet 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som oppgis i søknaden i utgangspunktet er offentlige etter offentlighetsloven. Gi beskjed dersom du mener søknaden eller vedleggene inneholder taushetsbelagt informasjon.

Om uriktige og ufullstendige opplysninger

Det forutsettes at søkere gir riktige opplysninger og at informasjon av betydning for tildeling ikke tilbakeholdes. Brudd på denne forutsetningen kan føre til at tildelte midler krevet tilbakebetalt og/eller at forholdet blir anmeldt.