Grøntnæringen kan søke om koronamidler

Lier kommune skal fordele 1,4 millioner kroner til virksomheter innenfor grøntnæringen som har hatt omsetningstap som følge av smitteverntiltakene. Søknadsfristen er 1. september 2021.

Stortinget har bevilget midler til kommunene for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene for næringslivet

Det er tildelt midler i flere runder. Lier kommune har i den seneste runden mottatt 1,4 millioner kroner. Kommunestyret vedtok 15. juni 2021 (sak 73/2021) at disse midlene skal tildeles til virksomheter innenfor grøntnæringen, som er registrert i Lier kommune og som oppfyller de vilkårene kommunestyret har satt for tildeling. Tildelings skjer på bakgrunn av søknad.

I denne lenken finner du sakspapirer og vedtak i sak 73/2021

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. september 2021. Lier kommune tilstreber rask tildeling i etterkant av søknadsfristen og etterstreber tildeling 1. oktober 2021. Tildeling skjer når alle søknader er vurdert.  

Kriterier for tildeling

Følgende kriterier for tildeling av midler er vedtatt av kommunestyret:

  • Virksomheten må være innen grøntnæringen
  • Virksomheten må være registrert i Lier kommune
  • Virksomheten må kunne dokumentere eller sannsynliggjøre omsetningstap på minst 30% som følge av mangel på sesongarbeidere eller store ekstrakostnader (se krav til dokumentasjon).
  • Det må sannsynliggjøres at årsaken til omsetningstapet/ekstrakostnadene er nasjonale eller lokal smitteverntiltak.
  • Søker skal bekrefte at virksomheten ikke står i fare for å bli slått konkurs og det er grunnlag for videre drift i overskuelig fremtid.

Krav til dokumentasjon

Kommunestyret har vedtatt hvilken type dokumentasjon søker skal vedlegge. I søknader som gjelder dekning av store ekstrakostnader må kostnadene dokumenteres med kvitteringer, faktura og/eller timelister. I søknader som gjelder tapt omsetning må følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Regnskapstall fra driftsårene 2016, 2017, 2018 og 2019 sett opp mot 2020
  • Budsjett-tall eller forventet inntekt for 2021
  • Saldobalanse for driftsårene 2016, 2017, 2018 og 2019
  • I særlige tilfeller kan annen dokumentasjon gi grunnlag for tildeling av midler. 

I tillegg bør søker kunne bekrefte at det ikke er forventet konkurs og at det er grunnlag for fortsatt drift i virksomheten i overskuelig fremtid.

Anbefalt innhold i søknaden

Utforming av søknadsteksten er opp til den enkelte søker, men vi anbefaler søkere å utforme en beskrivende søknadstekst og å legge ved dokumentasjon.

Formålet med søknaden er å sette saksbehandler raskt inn i situasjonen for virksomheten du søker midler til, beskrive hvorfor du mener vilkårene for tildeling av midler er tilstede for virksomheten og å peke på de relevante delene av dokumentasjonen du vedlegger og hva du mener denne viser.

Videre skal du kort gjøre rede for om det er risiko for at virksomheten slås konkurs. Dersom du har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene er det viktig at dette opplyses i søknaden.

Om tildelingen

Administrasjonen behandler søknadene og tildeler i henhold til de kriterier kommunestyret har vedtatt. Tilskuddet fordeles forholdsmessig, basert på tapt omsetning eller store ekstrakostnader, til søkere som oppfyller kriteriene. Tilskudd til den enkelte søker er begrenset oppad til maksimalt 250 000 kroner.

Hvordan søke støtte? 

Søknad med vedlegg sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no

Søknadsfristen er 1. september 2021. Tildeling skjer når alle søknader er vurdert.  

Reglene om offentlig støtte 

Tildelingen skjer i henhold til reglene om bagatellmessig støtte. Vi ber derfor om at søkere som har mottatt offentlig støtte de siste tre regnskapsårene opplyser om dette i sin søknad.

Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin revisor eller regnskapsfører. 

Offentlighet 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som oppgis i søknaden i utgangspunktet er offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi at du opplyser om dette i søknaden.  

Om uriktige og ufullstendige opplysninger

Det forutsettes at søkere gir riktige opplysninger og at informasjon av betydning for tildeling ikke tilbakeholdes. Brudd på denne forutsetningen kan føre til at tildelte midler krevet tilbakebetalt og/eller at forholdet blir anmeldt.