Slamtømming

Gå til

Slamtømming

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier betaler et slamtømmegebyr etter hver tømming. Faktura kommer fra Tilsynet for små avløpsanlegg, og eier skal ikke betale noe direkte til tømmefirmaet. Dette gjelder også ved ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget.

Samtidig med slamtømming gjennomføres det også en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Nye firmaer for slamtømming fra 2020

Tilsynet for små avløpsanlegg avholder anbudskonkurranse for slamtømming, i tråd med kommunens pålagte innkjøpsregler. Neste anbudskonkurranse er planlagt høsten 2022.

Kommune  Tømmefirma  Telefon         Epost
Holmestrand, Krødsherad og Øvre Eiker  Arnkværn Miljø og Renovasjon AS 95 30 23 00

oslo@va365.no

Drammen, Modum, Hole og Lier

Ringerike Septikservice   32 17 13 90 mail@ringseptik.no

Anleggseier får brev med varsel om tømming noen uker før tømmefirmaet kommer. Ved behov for tømming skal du kontakte tømmefirmaet i din kommune. Rutinetømming vil da forsyves i forhold til siste utførte tømming.

Prisliste

Oppgitte priser er inkludert mva. For mer informasjon om slamtømmegebyret, se gebyrregulativ og prisliste

Regelverk

For mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste

Kommunestyrene i alle samarbeidskommunene har vedtatt Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann. og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

 

Sist oppdatert: 14. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?