Hopp til innhold

Tilskudds - og velferdsordninger

Gå til

Produksjonstilskudd

Landbruksdirektoratet har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke

Erstatningsordning

SMIL -tilskudd og drenering

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket og diverse tiltak i landbrukets kultuandskap. Søknadsfristen er 1. mai hvert år. Søknad sendes inn via Altinn, direktelink til søknadsskjema finner du under dette.

Du kan søke om tilskudd for å forhindre forurensning, gjering og rydding av gamle kulturbeiter (disse to tiltakene hører sammen), restaurering av gamle verneverdige bygninger og biologisk mangfold. 

Har du spørsmål om SMIL eller drenering kan du ta kontakt med Mathis Stangeby, telefon 32 22 04 88

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Informasjonsside hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Har du spørsmål om RMP kan du ta kontakt med Gry Løberg, telefon 91757373

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Reglene for tilskuddet reguleres etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og skal vurderes etter Naturmangfoldloven Det er også utarbeidet et rundskriv: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.  

I samarbeid med beitelagene i Lier kommune, Finnemarka Beitelag og Vestmarka Beitedraftslag, ble disse retningslinjene utarbeidet i møte den 4. mars 2020.

Beiteområdene

Beiteområdene i Lier ligger i Finnemarka og Vestmarka. Selv om beiteområdene strekker seg over flere kommuner er det Lier kommune som tildeler midler til beitelaga.

Beiteområdene preges av mye turisttrafikk da det bor mye mennesker på alle kanter av beiteområdene. Dette er populære rekreasjons, tur og treningsområder. Beiteområdene er preget av skog, med en rekke skogsbilveier inn i områdene. I tillegg går det sterkt trafikkerte veier rundt beiteområdene.

Utfordringer i beiteområdene er løshunder og gaupe. I tillegg er det problemer med at dyr trekker ned fra Finnemarka pga manglende sperregjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd

  • Søknader fra beitelaga skal prioriteres fremfor enkeltsøknader
  • Sperregjerder og sankegjerder gis maks 50%
  • Radiobjeller kan gis inntil 70%
  • Fordele penger mellom beitelaga ut fra dyretall.
  • Arbeid: 350 kr/time
  • Mann med traktor/maskin: 700 kr/time 

For beitelag som er registrert i mva.-registeret legges kostnadsoverslag uten mva. til grunn, for andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. Mva. Det er ikke mva. på egeninnsats. 

Prioriteringer i 2020

  1. Radiobjeller
  2. Sperregjerder inkludert ferister
  3. Sankeinnretninger

Søknadsfrist

Søknadsfrist settes til 1. mars

 

Velferdsordninger

  

Sist oppdatert: 22. mars 2023

Fant du det du lette etter?