Voksenopplæring

Gå til

Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole.

Besøksadresse: Jensvollveien 38, 3413 Lier

Tlf: 32 22 02 90 eller 32 22 02 92

E-post: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no

Skolens ledelse

Virksomhetsleder:

Joran Seck Stiansen
e-post: joran.seck.stiansen@lier.kommune.no

Undervisningsinspektør for norskopplæring:

Sissel Paalgard Toraman
e-post: sissel.paalgard.toraman@lier.kommune.no

Undervisningsinspektør for introduksjonsprogrammet:

Ellen Svendsvoll
e-post: ellen.svendsvoll@lier.kommune.no

Opplæring

 • Norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne
 • Opplæring for flyktninger i introduksjonsprogram
 • Grunnskole for voksne over 16 år
 • Realkompetansevurdering på grunnskolens område
 • Spesialundervisning for voksne

Du kan ha rett til gratis opplæring hos oss hvis du:

 • Har rett til grunnskoleopplæring for voksne
 • Har rett til spesialundervisning for voksne 
 • Har rett til gratis norskopplæring

Vi har tilbud om norskkurs for personer som ikke har rett til gratis undervisning. Prisen vil variere etter hvor omfattende tilbud man ønsker.              

Norskopplæring

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere.

Her finner du påmeldingsskjema til norskkurs

Kurs

Høst 2020:

Oppstart kurs på dagtid (A2-B1): mandag 17. august kl. 9:00.
A1 kurs opprettes ved behov.

Kurs på B2 nivå: Vi oppretter B2-kurs hvis det nok deltakere. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Priser høst 2020

 
Nivå    Periode  Dager  Antall timer   Pris
(A1) A2 B1

 17.08.20 -  
 23.10.20

 44 dager   166  8.300   
(A1) A2 B1  26.10.20-
 22.12.20
 40 dager   154 7.700

Undervisning 19 timer/uke.
Mandag og tirsdag kl.09.00-14.00, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-11.30.

Inntak av nye deltakere på eksisterende kurs: 26.10.20

Høstferie: 28.09.20-02.10.20
Fridag: 20.11.20 

Bøker: kr. 400 pr bok

Kurs i samfunnskunnskap (for personer med plikt til opplæring):
2 uker á 25 timer fra kr 1.750 pr. uke (pris avhenger av antall påmeldte).

Prøver

Norskprøve 

Informasjon og påmelding

Avsluttende prøve i norsk måler norskkunnskaper skriftlig og muntlig ut fra beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket. 

Avsluttende prøve i norsk (og prøve i samfunnskunnskap) er obligatorisk for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013.

Permanent oppholdstillatelse

Alle søkere med rett og plikt, eller plikt, ut fra introduksjonsloven, må ha gjennomført 300 eller 600 timer norsk og samfunnskunnskap for å søke permanent oppholdstillatelse.

Fra 2017 er det i tillegg følgende krav for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013: bestått norsk muntlig minst på A1-nivå og bestått prøve i samfunnskunnskap.

Norskprøven er gratis EN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Prøve i samfunnskunnskap

Informasjon og påmelding

Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, med første oppholdstillatelse fra 1.9. 2013, må (også) fra 2017 dokumentere kunnskaper om samfunnet for å søke om permanent oppholdstillatelse. De kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk, inkludert på norsk.

Samfunnskunnskapsprøven er gratis ÉN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 

Statsborgerskapsprøven

Informasjon og påmelding

Reglene for statsborgerskap ble endret fra 2017.            

 Alle mellom 18 og 67 år som skal søke norsk statsborgerskap, må blant annet dokumentere at de har kunnskap om det norske samfunnet.  Begge disse prøvene er godkjent:

 • Bestått muntlig norskprøve, minst på A2-Priser for prøver Norskprøve skriftlig  kr. 1.050 Norskprøve delprøve  kr 350 pr delprøve  Norskprøve muntlig  kr 1.050 Statsborgerprøve  kr 750 Samfunnskunnskapsprøve  kr. 750 nivå
 • Statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk

Samfunnskunnskapsprøven på norsk har litt vanskeligere norsk enn statsborgerprøven.

Priser for prøver

 • Norskprøve skriftlig  kr. 1.050
 • Norskprøve delprøve  kr 350 pr delprøve 
 • Norskprøve muntlig  kr 1.050
 • Statsborgerprøve  kr 750
 • Samfunnskunnskapsprøve  kr. 750

Grunnskole for voksne

Har du behov for realkompetansevurdering eller grunnskoleopplæring? Lier voksenopplæring tilbyr opplæring for voksne på grunnskolens område.

Grunnskoleopplæring

For å ha rett til grunnskoleopplæring, særskilt organisert for voksne, må søkeren oppfylle følgende fire vilkår:

 • være over opplæringspliktig alder (over 16 år)
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov. De fleste bruker 1-3 år på grunnskole. Man kan avslutte med muntlig og skriftlig grunnskoleeksamen etter 10. trinn, og få vitnemål som kvalifiserer til videregående opplæring. Man kan også avslutte før eksamen er gjennomført, og få et kompetansebevis.               

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade, og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

Ta kontakt for å undersøke om du har rett til grunnskoleopplæring. 

I veiledningssamtale med skolen (rådgiver eller rektor, flyktningkonsulent og norsklærer for dem i introduksjonsprogram) kartlegger vi ditt nivå, og skolen bestemmer hvilken grunnskolegruppe du skal starte i.

Grunnskole for voksne ved Lier voksenopplæring er organisert i to forskjellige nivåer: forberedende grunnskole (1.-7. trinn) og eksamensrettet grunnskole (8.-10. trinn).

Forberedende grunnskole

Dette er kombinert norskkurs og grunnskolefag, hvor norskundervisningen er på ditt nivå (A1, A2, B1). Grunnskolefagene det undervises i er: engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Det er i utgangspunktet et heltidstilbud, med undervisning mandag-tirsdag kl. 09.00-14.00 og onsdag-fredag kl. 09.00-15.00.

Eksamensrettet grunnskole

Dette innebærer grunnskolefag mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-15.00. Tirsdag kl. 09.00-14.00. Det undervises i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

For søkere over 23 år, bør man ha bestått norskprøve på nivå A2 for å starte i eksamensrettet gruppe. For spørsmål rundt dette, ta kontakt med skolen.

Vi tilpasser undervisningen til den voksne, og det er f. eks mulig å gå i begge klassene i flere år. Alle tilpasninger vurderes individuelt.

Her finner du søknadsskjema for grunnskoleopplæring for voksne. Kommunen behandler søknaden så fort som mulig, og tar kontakt for å avtale veiledning og eventuell oppstart innen rimelig tid.  

Realkompetansevurdering  

Realkompetanse er kunnskaper og ferdigheter som en person har skaffet seg gjennom utdanning, arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller lignende.

Enkelte voksne har ikke fullført ti år i grunnskole. Andre har gjennomført grunnskole, men mangler dokumentasjon. En voksen som mangler dokumentert grunnskoleopplæring, kan få vurdert sin realkompetanse ved Lier voksenopplæring.  

Realkompetansevurdering tilbys i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Man vurderes etter målene for 10. trinn i gjeldende læreplan (LK-20).

Oversikt over kompetansemålene for 10. trinn finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Vurderingen gjennomføres i samtale med faglærer. I fagene norsk og engelsk skriver kandidaten også en tekst, og faglærer kan be kandidaten gjennomføre skriftlig oppgaver i matematikk.

Kandidater som oppnår godkjent realkompetanse i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, vil få vitnemål fra grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring. Er kun enkelte fag bestått, får kandidaten et kompetansebevis som ikke gir rett til videregående opplæring.  

Her finner du søknadsskjema om realkompetansevurdering . Skolen vil innkalle deg til en veiledningssamtale.  

Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan også ha rett til å få spesialundervisning.

Den ene typen spesialundervisning kan voksne få dersom de ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem.

Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

For begge typene av spesialundervisning må kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva den voksne trenger, og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

 Informasjonsarket "Spesialundervisning for voksne på fem minutter" er oversatt til ulike språk. Last ned som PDF

 Her finner du søkandsskjema

 

Søknadskjemaer

Søknadsskjema grunnskole

Påmelding til norskkurs

Søknadsskjema spesialundervisning

Søknad om fritak norsk før 2016

Søknad om fritak norsk

 

Du kan få tilsendt søknadsskjema hvis du ringer 32220290 eller sender e-post.

 

Nyttige snarveier

IMDi - Opplæring og utdanning

Praktisk informasjon for deg som er ny i Norge (fra UDI)

Inkluderingspakken

 

Informasjon om norskprøven

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven

 

Bildetema lexin

Ord

Hei!

Ny i Norge - gratis nettressurs

Stein på stein - gratis nettressurs

Her på berget - gratis nettressurs

Skolekassa.no

Migranorsk - logg inn

Norsklab -logg inn 

http://visnakker.no/tema.html

 

Andre snarveier:

Bokmålsordboka

Norsk på 123

På vei

Sist oppdatert: 23. september 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lier voksenopplæring

Besøksadresse:

Jensvollveien 38
3413 Lier

Telefon: 32 22 02 90