Skoleskyss

Gå til

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Lier som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen
  • elever med særlig farlig skolevei (se eget avsnitt nedenfor)

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke til skolefritidsordning eller lekselesing eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor kretsen hvor de er bosatt.

Tjenesten gjelder også for elever som trenger skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom.   

Tjenesten gjelder i noen tilfeller ved delt bosted (se eget avsnitt nedenfor)

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen.

Dersom du lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med skolen.

Vedtak om skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7-1

Praktisk informasjon om ordningen

Tildeling av busskort skjer automatisk hvis du oppfyller kravene under de to første kulepunktene. Kortet deles ut på skolen første skoleuke. Skolen er behjelpelig med ytterligere informasjon om denne skoleskyssen.

Måling av avstand

For å måle avstand kan en bruke Google map hvis det er åpenbart at avstanden er over 2 eller 4 km. Ved tvil om avstanden er lang nok blir det foretatt nøyaktig måling med hjul. Avstanden måles fra døren hjemme til døren på skolen.

Særlig farlig skolevei

Opplæringsloven § 7-1 gir elever med særlig farlig skolevei mulighet for gratis skyss til skole uavhengig av lengde på skolevei.

Vurdering av om en vei er særlig farlig skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid i kommunen og i samarbeid med den aktuelle skolen. Trafikktetthet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, barnets alder og modenhet og alternative veier tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig.

Søknader

Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever på barnetrinnet sender søknad med legeattest på eget skjema til skolen. Disse elevene kan få skyss til/fra SFO/lekselesing.

Elever på ungdomstrinnet sender søknad med legeattest til skolen for skyss til/fra skolen. Elever som trenger skyss ti/fra avlastning, tar kontakt med habiliteringstjenesten.

Søknad om spesialskyss, Brakar

Der det ikke går buss

Elever med skolevei over 2 km (1. trinn) eller 4 km der det ikke går buss kan søke om skyss med taxi eller kjøregodtgjørelse. Utfylt søknadskjema sendes til skolen.

Delt bosted

Elever som bor tilnærmet like mye hos mor og far kan søke om skoleskyss hvis én eller begge  foreldrene oppfyller avstandskravet eller andre kriterier. Eleven vil da kunne benytte dette i perioden hvor han/hun bor hos den av foreldrene som oppfyller kriteriet.

Søknad på eget skjema sendes skolen. Det må dokumenteres at eleven bor tilnærmet like mye hos mor som hos far.

Svar på søknad om skoleskyss ved delt omsorg vil dere få fra Fylkeskommunens busstransportør Brakar.

Søknad om spesialskyss, Brakar

Søknad om skyssgodtgjørelse, Brakar

Private grunnskoler

Elever som går på private skoler kan søke om skyss, enten busskort eller kjøregodtgjørelse fra hjemmet til kommunegrensen. Søknadskjema sendes til:
Lier kommune v/Rådgivningsenheten
Postboks 205
3401 Lier 

Søknad om skyssgodtgjørelse , privatskole

Sist oppdatert: 19. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?