PP-tjenesten

Gå til

Hvem kan få hjelp?

PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste) er kommunens hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Tjenesten dekker aldersgruppen 0 til 15 år og voksne med behov for spesialundervisning etter Opplæringslova.

Hva slags hjelp gir PP-tjenesten?

PP-tjenestens sakkyndighetsteam gjør utredninger og gir sakkyndige vurderinger av retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. I den forbindelse gir tjenesten også rådgiving til foreldre, skoler og barnehager.

PP-tjenesten har utrednings- og rådgivingskompetanse blant annet innenfor områdene lese- og skrivevansker, lærevansker, språk og talevansker, sosio-emosjonelle vansker, atferdsvansker, ADHD.

PP-tjenestens pedagogiske veiledningsteam gir veiledning til skolene innenfor områdene klasseledelse og klassemiljø. PP-tjenestens «lavterskelpsykolog» gir korttids klinisk hjelp til barn/unge og deres foresatte.

Hvem gir hjelpen?

I PP-tjenesten jobber det psykologer, pedagoger og spesialpedagoger.

Hvordan få hjelp fra PP-tjenesten?

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesykepleier eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Henvisningskjema

Dokumentene kan du ellers få på skoler, barnehager og helsestasjoner, og de kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Tlf: 32 22 01 00

Beredskapsteam mot mobbing

Hva er beredskapsteam mot mobbing?

Beredskapsteam mot mobbing i Lier kommune jobber i tråd med Veilederen «Beredskapsteam mot mobbing» fra Udir (2018). Teamet har en rådgivende funksjon og skal ikke overta sakene fra barnehagene eller skolene. Teamet skal bistå barnehager, skoler, barn, elever og foreldre i tilfeller hvor ordinære tiltak for å forebygge og håndtere mobbing ikke har ført frem. Beredskapsteamets arbeid skal ses i sammenheng med aktivitetsplikten og skal ikke erstatte det forebyggende arbeidet og barnehagens og skolens arbeid med å avdekke og håndtere mobbing.

Det er skolen selv som har ansvaret for å oppfylle aktivitetsplikten og lage aktivitetsplaner. Beredskapsteamet kan være en viktig hjelp for skolene når de skal fastsette tiltak i en elevs aktivitetsplan. Barnehagens og skolens ledelse skal delta aktivt i samarbeidet med BMM for å finne løsninger.

Hvem er med i beredskapsteam mot mobbing?

Teamet er sammensatt av ansatte i kommunens virksmheter og oppgavene er integrert i de respektive stillingene de allerede har. Teamet er forankret på øverste administrative nivå i kommunen, og er tverrfaglig og tverretatlig sammensatt, med både barnehage, - skole, - og helsefaglig kompetanse. BMM er organisert under pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Taushets- og samhandlingsregler

Teamet arbeider til barnets og elevens beste, og skal sikre informasjon og medvirkning i et direkte eller indirekte samarbeid med barnet/eleven. Det er utarbeidet et system som utnytter mulighetene for samarbeid mellom ulike etater og respektive lovverk. Dette gir elever og foreldre mulighet til å gi et informert samtykke. Denne informasjon kan deles videre innad i teamet og til andre som er nødvendige for både å få et godt bilde av situasjonen, og for å foreslå og gjennomføre adekvate tiltak.

Hvem kan be om bistand?

Barnehager, skoler og foresatte tar kontakt med BMM for drøfting av en eventuell henvisning. Når mobbesaker har kommet til beredskapsteamet, er tiden en viktig faktor. Beredskapsteamet er et intensivt tiltak som krever prioritering av samarbeid og gjennomføring av tiltak på ulike nivåer.

Hvordan kontakter du beredskapstemaet?

Du kan sende en mail til beredskapsteamet. Oppgi navn og telefonnummer, så vil en fra beredskapsteamet ta kontakt med deg. Husk at sensitive personopplysninger ikke må sendes på mail.

Mailadresse: beredskapsteam.mot.mobbing@lier.kommune.no
Leder PP-tjenesten: Sissel Østberg, tlf. 922 39 445

Sist oppdatert: 09. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?