Vannmålere

Alle husstander i Lier kommune skal ha installert vannmåler. Dette som følge av kommunestyrets vedtak ved behandling av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Rekvirering av vannmålere

For å få installert vannmåler må den enkelte huseier kontakte et autorisert rørleggerfirma.

Vi benytter Powel Entreprenørportal som er en enkel løsning for rørleggere og andre entreprenører som håndterer kommunikasjon mellom entreprenøren og foretaket om etablering, utlevering av vannmåler, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet. 

Portalen inneholder ulike digitale brukerdialoger for å søke om eller dokumentere denne type arbeid. Med hjelp av løsningen får entreprenøren god oversikt over alle saker og de oppgaver som må utføres i pågående saker.

For å kunne sende elektroniske tilkoblingssøknader til oss må du registrere deg. Her må du legge inn informasjon om din virksomhet og administrator bruker i eget selskap. Du får også et valg om hvilken kommune du vil søke til, og der velger du Lier kommune.

Link til rekvirering finner du her:

Rekvisisjon for utlevering av vannmåler

Registrering

Når vi har godkjent ditt firma kan du logge inn på portalen med ditt brukernavn og passord. 

Ved nybygg må godkjent sanitærabonnement foreligge – det vil si, godkjent abonnement for tilknytning til kommunens vann- og avløpsnett. 

Link til registrering finner du her:

Søknad om tilkobling til kommunalt nett

Utlevering av vannmålere

Vannmålere hentes hos Lier VVA KF i Vestsideveien 22, 3404 Lier. Husk og ta med godkjent søknad om rekvisisjon slik at vannmåler kan utleveres. Vi har nylig plassert og har tatt i bruk en vannmålerkiosk hos oss i Vestsideveien 22, her kan du hente vannmåler etter bekreftelse på innsendt rekvisisjon til postmottak@lier.kommune.no. Du vil motta en kode fra saksbehandler om alt er ok og du bruker denne koden for å hente ut vannmåler i kiosken selv. Det er åpent fra 0700 - 1530 mandag - fredag.  

Installasjon av vannmåler

Installasjon av vannmåler skal foretas av autorisert rørlegger. 

Gjennom GVD-samarbeidet er det utarbeidet en brosjyre som vil hjelpe deg med installasjon. Denne angir også normer og krav for installasjon av vannmåler i boliger og næringsbygg. 

Brosjyren finner du her

Avlesing av vannmålere

Frem til prosessen med utskifting til fjernavleste vannmåler er ferdigstilt vil varsel bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Det vil si at vi for enkelte eiendommer kun vil sende ut avlesningskort. Avlesningskort vil fra 2022 sendes ut 3 ganger pr. år. Vi endrer til etterskuddsfakturering, dvs avlese og fakturere etter reelt forbruk for 4 måneder.

Les av ved å svare på meldingen med tallene fra avlesningen. Husk å legge inn alle sorte tall, men ikke de røde. Nummeret du sender svaret til er ikke et telefonnummer, men en unik kode for din vannmåler. 

Hvis du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging. 

Du bør sjekke vannmåleren flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren. 

Hvis du er eier av sommerbolig – les av vannmåler når du stenger boligen for vinteren, kontakt oss på 32 22 55 50 eller send epost til postmottak@lier.kommune.no og meld inn ny målerstand.

Fjernavleste vannmålere

Vi er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for husstandene i Lier. Hver enkelt husstand vil bli kontaktet med SMS fra Drammen Rørservice når utskiftningen nærmere seg. Fjernavleste målere samler inn nøyaktig data om forbruket ditt. I tillegg sikrer det avdekking av lekkasjer og rørbrudd. Det betyr at vanntapet minimeres, noe som er en fordel for miljøet og din økonomi.

Her finner du flere typer:

 

Utskifting av vannmålere

For å ha riktig grunnlag for beregning av vann og avløpsgebyrene, må vannmålerne byttes med ca. 15 års frekvens. 

Abonnenten varsles på forhånd og engasjert rørlegger tar kontakt for avtale om tidspunkt. Dette er kostnadsfritt for abonnenten. 

Dersom vannmåler ikke er montert slik at den er lett å skifte, kan kommunen kreve at abonnenten gjør om installasjonen. Abonnenten må bære kostnader for omgjøring.

Dataen dine er sikret

Når dataene registreres på den fjernavleste måleren, blir de kryptert. Avlesningsdata blir deretter sendt til en sikret database til Lier vei, vann og avløp KF. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer og dersom fjernavleseren blir forsøkt tuklet med, vil det bli sendt ett alarmsignal. All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data.

Vannmåleren

Vannmåleren som blir installert er en gjennomstrømningsmåler uten bevegelige deler, det vil si at vi får meget nøyaktig måling, særlig på lavt forbruk. I tillegg til at den logger forbruksdata, vil den også logge hendelser som for eksempel lekkasjer eller rørbrudd som vil vises med feil- og alarm koder. Dette kan være med på å spare kunden for store utgifter og hindre lekkasjeskader.

Ikke farlig stråling

De nye smarte vannmålerne sender data via radionettverk. Felles for alle er at det er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 000 ganger svakere enn en mobiltelefon.

Fakta om måleren og radiokommunikasjon
  • Måleren er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling
  • Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens stråling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling.
  • Eksempler på elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon, og som dermed sender ut elektromagnetisk stråling: Tv-apparater/smart TV-apparater, datamaskiner og Wi-Fi, husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babymonitorer, trådløse dørklokker, telefoner, sensorer til alarmer og klimastyring.
  • Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22 000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson. Innen naturvitenskapen blir radiobølger karakterisert av andre egenskaper enn akustiske lydbølger, og er derfor ikke hørbare.
footer bakgrunn