Vann og vannkvalitet

I Norge kontrolleres og vurderes drikkevannskvaliteten i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868). Mattilsynet fører overordnet tilsyn med vannforsyningen og reviderer Vann- og avløpsetatens
internkontrollsystem i henhold til bestemmelser i drikkevannsforskriften. 

Her vil du finne analysedata fra prøvetaking av drikkevann i Lier kommune. 

Vann og vannkvalitet

Vi har som formål å sikre tilgang på drikkevann med god kvalitet til innbyggerne i Lier kommune.

Vi har det operative ansvar for vannkvalitet i de kommunalt eide vannbassengene, samt det kommunalt eide ledningsnettet som bringer drikkevannet ut til den enkelte innbygger.

Drikkevann

Lier har god kvalitet på drikkevannet. En viktig forutsetning for å opprettholde god drikkevannskvalitet er å ha god kvalitet på råvannet, altså at vannet i drikkevannskildene er så rent som mulig.  

På nettsidene til Godt Vann Drammensregionen

Her kan du sjekke drikkevannet ditt. Her får du informasjon om resultater av vannprøver tatt av drikkevannet. Glitrevannverket tar også spesielle analyser av drikkevannet. Disse analysene er ikke en del av de årlige rutineprøvene, men er sporadiske prøver analysert de siste årene. Noen av disse etterspørres av enkelte innbyggere, særlig i forbindelse med ølbrygging.   

Spesielle analyser av drikkevannet

I tabellen under er det informasjon om spesielle analyser som tas av drikkevannet.

Disse analysene er ikke en del av de årlige rutineprøvene, men er sporadiske prøver analysert de siste årene. Dette er parametere som er stabile og endres svært lite fra år til år. For mer informasjon om de ulike parameterne, se informasjon på FHI sine hjemmesider.

Kolonnen Grense henviser til krav i drikkevannsforskriften

Tabell 1 Gjennomsnittsverdier av prøver tatt på ledningsnettet den oppgitte perioden. 

Vann tabell1.JPG

*Bikarbonat (HCO3-): Det måles ikke direkte på bikarbonat, men innholdet kan beregnes teoretisk ut fra alkalitet. Dette gir størrelsesorden på innholdet av bikarbonat. **Hardhet: Hardhet er et mål på innholdet av salter, spesielt magnesium og kalsium og beregnes ut fra innholdet av disse Det er svært lite av disse saltene i våre vannkilder og alle våre vannverk leverer vann med meget liten hardhet.

 

Interkommunalt samarbeid

Vi inngår som en del av GVD-samarbeidet (Godt Vann Drammensregionen).

Mer informasjon finner du her

Vannmålinger i drikkevann

For å sikre innbyggerne god vannkvalitet på drikkevannet tas det ukentlige vannprøver både i bassengene hos vannverkene og i det kommunalt eide ledningsnettet. Hvilke punkter som til enhver tid er gjenstand for målinger fremgår av kommunens prøvetakingsplan.

Målingene gjennomføres iht. hyppighet og rutiner som er beskrevet i Forskrift om vannforsyning og drikkevann, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Drikkevannsforskriften

Vannmålinger i elver og bekker

Vi er også ansvarlig for at det tas periodiske vannprøver i kommunenes ulike vassdrag (Vassdragsovervåking).

Hovedformålet med overvåkningen er å bedre informasjonen om tilstand og utvikling i lokale vannforekomster, øke kunnskapen om forurensningskilder og gi et bedre grunnlag for planlegging av tiltak på avløpssektoren. Prioriteringer og tiltak beskrives i temaplan for vann- og avløp.

Målsetting for vannforekomstene er:

 • Bekker med utløp i sjøen skal vannkvaliteten være slik at laksefisk har gode gyteforhold
 • Alle badeplasser ved sjøen skal være egnet til bading
Overordnet myndighet og retningslinjer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann i kommunene er gitt av fylkesmannen i Buskerud. Som følge av dette fastsetter Fylkesmannen vilkårene for et langsiktig overvåkingsprogram for lokale vannforekomster.

EUs vanndirektiv implementeres nå i norsk miljøforvaltning i ni vannregioner. Formålet med vanndirektivet er å beskytte miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Der miljøstanden er truet, skal forurensningen fjernes og andre tiltak settes inn for å gjøre forbedringer. Alle vannforekomster skal på sikt ha «god økologisk status».

Private vannkilder borebrønn, bekker

Du som eier har ansvar for din privat vannkilde. Det er generelt viktig at de som har egen vannforsyning fra borebrønn, brønn, bekk, eller lignende, kontrollerer sitt drikkevann jevnlig. For å sikre god kontroll må vannet analyseres hos et laboratorium som er sertifisert for å foreta slike analyser.

Det er flere slike laboratorier i Drammensregionen. Kommunene har for tiden inngått rammeavtale med firmaet Eurofins, som også innbyggerne kan benytte ved privat prøvetaking. Huseier kan eventuelt kontakte andre laboratorier for å innhente pris.

Huseier kan selv gjennomføre prøvetakingen og sende denne til valgt laboratorium for analyse. Huseier må da hente steril flaske for prøvetaking, samt skjema med anvisning om hvor prøven skal gjennomføres, hos valgt laboratorium. Eventuelt kan prøveflaske og skjema fås utlevert på innbyggerservice i rådhuset.  

Huseier betaler selv for analyse av vannprøven.

Misfarget vann i springen

Det kan av og til skje at drikkevannet er noe misfarget.

Årsaken til dette kan være at det har vært spyling av rør i nabolaget – noe du da normalt skal være varslet om på forhånd –  eller at det har oppstått plutselige hendelser på ledningsnettet.

Før du eventuelt ringer oss på vår tlf.  32 22 55 50 bør du foreta en enkel sjekk

 • Har du misfarget vann i andre kraner i boligen? Hvis ikke – kan feilen ligge i rørene inne i boligen og rørlegger er den rette å kontakte.
 • Har naboene rundt deg også misfarget vann? Hvis ikke – kan det være at feilen ligger i stikkledningen inn til din bolig og rørlegger er således den rette å kontakte.

Opplever du dårlig trykk, misfarging, dårlig smak, lukt, eller lignende. kan dette skyldes at din private stikkledning, eller at rørene i din egen bolig er delvis gjengrodd, avleiringer kan forårsake misfarging, smak, og lukt.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann

Råd ved misfarget vann

     Årsaker til misfarget vann:

 • Vannet kan være mer eller mindre misfarget etter at det har vært stengt hos deg eller i nærheten av deg.
 • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart. Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen. Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 20 minutter, pause, så 20 minutter igjen, kan du kontakte oss.
 • Ved mye partikler i vannet bør du unngå å trekke ned i toalettet. Årsaken er at du da kan få partikler/grums i toalettsisternen og dette kan føre til at toalettet blir stående å renne kontinuerlig. Du kan bruke toalettet ved å skylle ned med vann fra bøtter.
 • Ved misfarget vann er det lurt å unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får farge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.  
 • Hvorfor blir vannet misfarget?
 • Misfarget vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.
 • Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.
footer bakgrunn