Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 12

 STATUS OG FREMDRIFT

Prosjekteringen av arbeidet med sanering av vei, vann- og avløpsnettet på Nøste er nå i en avsluttende fase.   Finansieringen av den delen det er forutsatt at Viken Fylkeskommunes skal dekke for Nøsteveien, er med i Vikens handlingsprogram for samferdsel 2022-2025. Lier kommunen har gitt Fylkeskommunen innspill både på overordnede føringer og konkrete prosjektprioriteringer.  Handlingsprogrammet blir endelig behandlet og vedtatt i fylkestinget i desember 2021.  

Handlingsprogrammet for Viken Fylkeskommune blir endelig behandlet og vedtatt i fylkestinget i desember 2021.  

Prosjektet arbeider videre med grunneieravtaler. Grunneieravtaler regulerer forhold som berører private eiendommer i forbindelse med oppgraderingen, og er en forutsetning for gjennomføring.   Forutsatt tilstrekkelig finansiering og at alle grunneieravtaler er på plass, forventer vi fortsatt at utførelsesfasen kan starte i 2. eller 3. kvartal 2022.

GRUNNEIERAVTALER

Det er sendt ut forslag til avtaler til berørte eiendommer. Prosjektet har gjennomført befaringer med mange huseiere for en nærmere gjennomgang og tilpasning. Det arbeides med tilbakemeldinger til disse huseierne.

  Det er viktig for prosjektets  fremdrift at de som ikke har returnert avtalen gjør dette. Alternativt ber vi de ta kontakt ved spørsmål eller for å avtale befaring (se kontaktinfo under).

  Det er satt ut markeringspinner med oransje topp langs Nøsteveien. Stikkene viser ny eiendomsgrense slik den er prosjektert.

GRAVEARBEIDER I PARKVEIEN

Til informasjon har Viken Fiber startet gravearbeider i Parkveien  for å anlegge ny trasé for fiber. Traséen legges på venstre side av veien, rett oppover. Arbeidene inngår ikke som en del av saneringsprosjektets arbeider.

PROSJEKTORGANISASJON OG INFORMASJON

  • AFRY er ansvarlig for detaljprosjekteringen.
  • Plan og Eiendom AS er ansvarlig for grunneieravtaler.  

Kontaktperson:

Lasse Eldevik

Tel: 469 07 166

E-post: lasse@planogeiendom.no  

  • Lier kommune ved Lier VVA KF er prosjekteier  

Prosjektleder og kontaktperson:

Stein Holo

Tel. 913 33 722

E-post: stein.holo@lier.kommune.no

 

Ta kontakt dersom tidligere informasjonsbrev ønskes oversendt.  

 

Lier, 19. oktober 2021  

Stein Holo

prosjektleder

 

 

 

 

footer bakgrunn