Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 10

Lier vei, vann og avløp KF utfører tjenester innenfor kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i Lier kommune. Vi har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i Lier.

LVVA betjener i overkant av 25 000 innbyggere. LVVA ønsker at alle kunder og innbyggere skal føle seg trygge på at drift, vedlikehold, forvaltning og investeringer innenfor tjenesteområdene vei, vann og avløp utføres til det beste for Liersamfunnet.

Lier VVA KF har ansvaret for prosjektet Sanering Nøste.

Formål

  • Prosjektet er et kommunalt forbedringstiltak som omfatter sanering/utbedring/rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger.
  • Bedre kapasiteten for brann-/ slokkevann og øke leveringssikkerheten på vannforsyningen.
  • Bedre fremkommeligheten på de kommunale veiene.
  • Økt trafikksikkerhet med bedre belysning.

Mål

  • Trygg og sikker vannforsyning og avløpshåndtering.
  • Trafikksikre veier.

Status og fremdrift

Prosjektet har tidligere informert om at forventet oppstart av utførelses- fasen i Nøsteprosjektet er våren 2021. Fremdriften forutsetter kontinuitet og omforente avtaler med flere samarbeidspartnere, bl.a.  Viken Fylkeskommune. Nøsteveien inngår i prosjektområdet og er en fylkesvei. Viken fylkeskommune er derfor «eier» av veien. De andre veiene som omfattes av prosjektet tilhører Lier kommune. 

Etter at Regionsreformen ble innført fra 01.01.2020 har Viken overtatt ansvaret for Nøsteveien fra Statens Vegvesen (SVV). Prosjektet har samarbeidet med SVV fra 2015 og vi har i vår prosjektering hensyntatt en rekke innspill til ny veigeometri og økt trafikksikkerhet i Nøsteveien.

Dessverre har Regionsreformen og interne organiseringsprosesser hos Fylkeskommunen medført at den nødvendig dialogen stoppet opp, og vi har ikke hatt planlagt fremdrift for prosjekteringen av Nøsteveien. Oppstart denne våren er derfor ikke realistisk. Vi beklager igjen at fremdriften er forsinket.

I desember 2020 gjennomførte vi et dialogmøte med Viken Fylkeskommune med formål å sikre videre fremdrift i prosjektet. Fylkeskommunen signalisert at de ønsker å delta i prosjekteringen og videreføre arbeidet som er gjort av SVV. Den gjenopptatte dialogen med Viken Fylkeskommune oppleves som god og konstruktiv.  Denne utvikling er positiv og kan bidra til et annet tempo i gjenstående prosjektering av Nøsteveien og prosjektet for øvrig.     

Vi vil sammen med Viken komme tilbake med mer informasjon om fremdrift og forventet oppstart av arbeidene.

Prosjektorganisasjon og informasjon

AFRY er som tidligere engasjert med detaljprosjekteringen.  

Plan og Eiendom AS er som tidligere engasjert med grunneieravtaler. Kontaktperson er: Eirik Gran – mobil 958 17 189 eller e-post eirik@planogeiendom.no.  

Stein Holo er prosjektets prosjektleder. Kontaktinformasjon: Stein Holo – mobil 913 33 722 eller e-post stein.holo@lier.kommune.no  

Informasjon om prosjektet er tilgjengelig på Lier VVA KF sin hjemmeside under fanen Prosjekter.

Ta kontakt dersom tidligere informasjonsbrev ønskes oversendt.

 

 

 

 

 

footer bakgrunn