Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 9

Lier vei, vann og avløp KF utfører tjenester innen kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i Lier kommune. Vi har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vei, vann- og avløpsanlegg i Lier. LVVA ble opprettet 1. januar 2020 etter at Viva IKS ble lagt ned som følge av kommunereformen.

LVVA betjener litt over 25 000 innbyggere. LVVA ønsker at alle kunder og innbyggere skal føle seg trygge på at drift, vedlikehold, forvaltning og investeringer for våre tjenesteområder utføres til det beste for Liersamfunnet.

Formål

  • Prosjektet er et kommunalt forbedringstiltak som omfatter sanering/utbedring/rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger.
  • Bedre kapasiteten for brann-/ slokkevann og øke leveringssikkerheten på vannforsyningen. 
  • Bedre fremkommelighet på de kommunale veiene.       
  • Økt trafikksikkerhet med bedre belysning.  

Mål

  •  Trygg og sikker vannforsyning og avløpshåndtering. 
  •  Trafikksikre veier.

Status og fremdrift

Den pågående detaljprosjekteringen er dessverre forsinket, noe vi beklager. Detaljprosjekteringen involverer eksterne samarbeidspartnere som Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Drammen kommune, Glitre Energi Nett med flere. Fremdriftsplanen forutsetter omforente avtaler med våre samarbeidspartnere.  

Det er inngått en samarbeidsavtale med Glitre Energi Nett for de kommunale veiene. For de kommunale veiene legges lufthengt kabel i bakken i forbindelse med opprusting av vei og ny gatebelysning.      

 

Sanering Nøste info 9

Prosjektorganisasjon og informasjon

ÅF Engineering AS er fra tidligere engasjert med detaljprosjekteringen. ÅF er nå fusjonert med et annet konsulentfirma, Pöyry og er nå AFRY. Fusjonen påvirker ikke Nøsteprosjektet.

Plan og Eiendom AS fortsetter arbeidene med grunneieravtaler. Kontaktperson er: Eirik Gran – mobil 958 17 189 eller epost eirik@planogeiendom.no  

Stein Holo er prosjektleder. Kontaktinformasjon: Stein Holo – mobil 913 33 722 eller epost stein.holo@lier.kommune.no  

Informasjon om prosjektet er tilgjengelig på Lier VVA KF sin hjemmeside under fanen Informasjon/Prosjekter.

Ta kontakt dersom tidligere informasjonsbrev ønskes oversendt.

Kart over området:

Kart Nøste.pdf

 

footer bakgrunn