Ny renseløsning Lier sør

Bakgrunn

Lier kommunestyre har vedtatt, med begrunnelse i nye strengere rensekrav for utslipp i sårbare resipienter, å legge ned Linnes Renseanlegg, og erstatte dette med et nytt sentralt hoved renseanlegg i Lier syd.

Det skal etableres et nytt midlertidig felles renseanlegg for Lier nord på Sjåstad som skal erstatte renseanleggene på Tronstad og i Sylling. Prosjektet ses i sammenheng med prosjektet «ny renseløsning i Lier nord»

Mål

Målet med prosjektet er å samle alt kommunalt avløpsvann i Lier kommune, og føre avløpsvannet til et sentralt hoved-renseanlegg med ressursgjenvinning.

Tidsperiode

·         Fase 1: 2020 - 2026

Etablere og ta i bruk nytt sentralt hoved-renseanlegg for Lier syd innen utgangen av 2026.

·         Fase 2: 2027 – 2042

Innen utgangen av 2042ha anlagt/oppgradert avløpsledning fra Sjåstad til nytt sentralt hoved-renseanlegg i Lier syd.

Utfordringer

·         Avklare lokalisasjon av et fremtidig hoved-renseanlegg.

·         Stram tid til hoved-renseanlegg skal være satt i drift/tatt i bruk  

Konsekvenser for deg som innbygger

Prosjektet vil i svært liten grad medføre konsekvenser eller ulemper i det daglige for deg som innbygger

Vedlegg: skisse av nåværende og fremtidig planlagte lokalisering av nytt hoved-renseanlegg i Lier sør (endelig plassering ikke bestemt).

NB: Sjåstad Renseanlegg i Lier nord vil overføres til Lier sør innen 2042

footer bakgrunn