Temaplan for helse, omsorg og velferd

Lier kommune er i gang med å lage temaplan for helse, omsorg og velferdsområdet. Her finner du informasjon om arbeidet.

Gå til

 

 

Temaplan for helse, omsorg og velferd

Helse-, omsorgs- og velferdsplan for Lier kommune 2018-2026 ble vedtatt av kommunestyret i september (2018). Planen er laget med utgangspunkt i tjenesteanalyser, innspill fra kommunale virksomheter, statlige styringssignaler, kommunens egne planer, kommunestyrets vedtatte mandat for arbeidet og innspill fra gjennomført høring. 

Kommunen må tenke nytt i årene fremover for å kunne tilby tjenester til alle som har behov. Med bakgrunn i analysen som ligger til grunn for planen, ønsker vi å vri tjenestetilbudet til tidlig innsats, bo i eget hjem så lenge som mulig, forebyggende og rehabiliterende tiltak og benytte mer teknologi og digitalisering for å løse aktuelle oppgaver.  Slik vil vi kunne snu tjenestene til å være mer forebyggende og langsiktige tiltak. 

Tema med særlig fokus

Temaplanen plukker ut 6 satsingsområder med tilhørende tiltak for kommunens arbeid fram mot 2026, det det overordnede målet er å legge til rette for at innbyggerne i Lier skal mestre egne liv på best mulig måte.

Med f.eks. «tidlig innsats» vil vi kunne forebygge fremfor å sette inn store og dyre tiltak sent i et forløp. Dette forutsetter økt innsats på folkehelsearbeidet som bidrar til at den enkelte gjør sunne valg og prioriteringer som forebygger sykdom og som gjør dem i stand til å bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Samarbeidet med frivillige skal videreutvikles slik at denne viktige ressursen utnyttes til beste for alle i samfunnet.

Vi skal også sørge for at innbyggerne mottar «riktig tjeneste til rett tid», samt at de har mulighet til å inneha en aktiv brukerrolle i eget liv. «Velferdsteknologi» gir nye muligheter og bidrar til økt trygghet og mobilitet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.                    

Medvirkning og høring

Det har vært arrangert åpent høringsmøte og gjennomført fokusgruppesamtaler som en del av høringen. Kommunale virksomheter innenfor helse, omsorg og velferdsområdet har fått planen til uttalelse i sine lokale medbestemmelsesutvalg (LMU).  Det er også gjennomført møter med arbeidstakerorganisasjonene og fastlegene.

Planen ble lagt ut på offentlig høring 6. april 2018 med høringsfrist 9. mai til organisasjoner og interessegrupper m.m.

Hvordan disse innspill er ivaretatt i planen, se: «Sammenstilling av høringssvar».

Temaplan for helse-, omsorg og velferd

Her finner du temaplan for helse-, omsorg- og velferd

Sammenstilling av innkomne høringssvar

Her finner du sammenstilling av innkomne høringssvar

Sist oppdatert: 14. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?