Barnevernstjenesten

Gå til

Kontaktinformasjon

Postadresse: Barnevernstjenesten, Lier kommune Postboks 205 3401 Lier

Åpningstider

Mandag kl. 08:00-15:30

Tirsdag-fredag kl. 08:00-15:00

Vakttelefon i åpningstiden (klokken 09.00-15.00): 97 77 03 70

Barnevernsvakten

Barnevernsvakten i Drammen ivaretar våre funksjoner utenfor vår åpningstid

Tlf: 32 04 65 00

Åpningstider: Søndag-fredag kl. 17:00-01:00 Fredag-lørdag kl. 17:00-02:00
Adresse: Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen (ved legevakten i Drammen, vis a vis fylkeshuset )

Formålet med tjenesten

Barneverntjenestens formål er formulert i barnevernloven § 1-1.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Hva kan barneverntjenesten bidra med?

Barneverntjenesten i Lier jobber etter verdiene Kunnskap, trygghet og respekt.

Vi ønsker å bidra til at den enkelte familie mestrer de utfordringer de måtte ha. De fleste situasjoner løses i dialog med de den omfatter. Vi kan tilby ulike tiltak som, endringsrettede tiltak, kompenserende tiltak og kontrollerende tiltak. Vi tilbyr tiltak til den enkelte familie og gruppebaserte veiledningstiltak. Vi tilbyr også gruppetiltak rettet mot barn og ungdom. Barneverntjenesten kan også i særskilte tilfeller ha anledning til å gi tiltak utenfor hjemmet.

Les mer om barnevern: bufdir.no/barnevern 

Veiledningsprogram

Barnevernstjenesten i Lier tilbyr for tiden følgende veiledningsprogram:

Circle of security (COS)

International Child Development Program (ICPD)

Trening i foreldreferdigheter (TFF)

Er du barn/ungdom?

Hva kan barneverntjenesten gjøre for deg?

Barnevernet skal gi barn og unge støtte når de har det vanskelig hjemme. Foreldrene har ansvar for å gi barna omsorg. Viss de ikke klarer det, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Er du under 18 år, og har det vanskelig selv eller kjenner noen som du er bekymret for, ta dette opp med en voksen du stoler på. Dersom du ikke vet hvem du skal ta kontakt med, ta kontakt med helsesykepleier , lærer eller ta kontakt med barneverntjenesten på vakttelefon 97770370.

Nyttige linker:

http://www.ungilier.no/

http://www.ung.no/

http://www.forandringsfabrikken.no/

www.barnevernsbarna.no

 

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116 111 (gratis)

Fra utlandet: +47  954 11 755

Epost: alarm@116111.no

SMS: 41 71 61 11

Når tar man kontakt med barneverntjenesten

Alle kan kontakte barneverntjenesten med bekymring for et barn. Utfører du arbeid for det offentlige er du omfattet av meldeplikten som sier:

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Er du usikker på om du vil melde bekymring kan du ringe og drøfte bekymringene du har med barneverntjenesten. Dette kan også vær anonymt.

Send bekymringsmelding

Både barn, voksne og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten.

Meldingsskjema

NB: skjemaet er bekymringsmelding til barneverntjensten, som må skrives ut på papir. Det kan ikke sendes elektronisk!

Ønsker du å gjøre en forskjell?

Miljøarbeider

Vil du hjelpe til med å skape struktur og trygge rammer i hjemmet? Vi trenger fra tid til annen nye miljøarbeidere som kan ta på seg å jobbe sammen med en familie på oppdrag i en gitt periode. Dersom dette virker interessant kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

Besøkshjem 

Kunne du/dere tenke å bli besøkshjem for barn?

  •  Fyll ut Egenpresentasjon (søknad) som besøkshjem og send oss i posten eller leverer til Servicetorget på rådhuset i Lier.
  • Du/dere blir registrert som "søkere" og mottar brev med bekreftelse på registreringen.
  • Samtale hos barneverntjenesten og vanligvis et besøk hjemme hos deg/dere.
  • Så vil du/dere få tilsendt et brev om eventuelt godkjenning. Dette er i utgangspunktet en forhåndsgodkjenning eller generell godkjenning som besøkshjem.
  • Du vil da stå på vent til Barneverntjenesten har et bestemt barn vi tenker kan "matche" med besøkshjemmet/familien. I den forbindelse vil hjemmet i så fall være godkjent i forhold til det bestemte barnet.
  • Politiattest må leveres og være tilfredstillende for at besøskhjemmet blir formelt godkjent og et engasjementet kan starte.

Tilsynsfører

Kommunen har tilsynsansvar for alle fosterbarn som bor i Lier kommune. En tilsynsfører skal samtale med barnet minimum fire ganger i året for å forhøre seg om at barnet har det bra i fosterhjemmet. Har du lyst til å bidra i dette arbeidet kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem, som på vegne av den kommunale barnevernstjenesten, tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos sine foreldre. Kontakt barnevernstjenesten på telefon eller e-post.

Egenpresentasjonsskjema

Skjema finner du her

Skjemaer for oppdragstaker

Timelister.

Rapport fra besøkshjem

Tilsynsrapport i fosterhjem

Tilsynsrapport ved samvær

Enslige mindreårige flyktninger

I Lier kommune er bosetting av enslige mindreårige flyktninger lagt til barneverntjenesten. Vi bosetter ungdommene hovedsakelig i bofellesskap, men også i familier. I Lier har vi tre bofellesskap for formålet.

Sist oppdatert: 14. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnevernstjenesten

Besøksadresse:

Vestsideveien 2
3401 Lier

Telefon: 32 22 01 00