Om Lier kommune

Gå til

Visjon og verdier

Grønne Lier - for alle innbyggere. Visjonen forplikter oss til blant annet:

  • Det gode liv for alle innbyggere
  • Natur og kultur som ressurs
  • Langsiktig miljøutvikling

Lier kommunes verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer, arbeider og preger vårt samarbeid internt og eksterne.

Våre verdier er:

  • Åpen
  • Tilgjengelig
  • Etterrettelig

Grafisk profil

Lier kommune har en grafisk profil som er det visuelle uttrykket for vår visjon, verdier og daglige virke.

Her finner du manualen og logoer til nedlastning.

Administrativ ledelse

Bente Gravdal er rådmann i Lier kommune. Sammen med kommunalsjefene Einar Jørstad (samfunn og næring), Sikke Næsheim (konserntjenester og styring), Kari-Ann Dale (oppvekst), Sissel Karin Haavaag (velferd) og Hanne Berg Stubberud (helse- og omsorg) er det rådmannens oppgave å legge til rette for at medarbeiderne kjenner kommunens mål og strategier. 

Her finner du rådmannens resultatavtale

Kontakt administrasjonen

Servicetorget tlf: 32 22 01 00

Lier kommune har en rådmann og fem kommunalsjefer som hver har ansvar for sine områder.

Rådmannsteamet er kommunens administrative, strategiske ledergruppe. Rådmannen møter selv eller er representert ved en av kommunalsjefene i folkevalgte organ som kommunestyret, formannskapet og politiske utvalg oppnevnt av kommunestyret.

Ønsker du kontakt med rådmannen eller rådmannsteamet, men er usikker på hvem du skal henvende deg til?
Ring tlf. 32 22 01 15 eller send en e-post til raadmann@lier.kommune.no

Rådmannsteamet 

Rådmann Bente Gravdal
E-post: bente.gravdal@lier.kommune.no
Mob: 90 61 29 08

Einar Jørstad, kommunalsjef samfunn og næring
E-post: einar.jorstad@lier.kommune.no
Mob: 99 31 69 92

Sikke Næsheim, kommunalsjef konserntjenester og styring
E-post: sikke.naesheim@lier.kommune.no
Mob: 91 17 80 68

Kari-Ann Dale, kommunalsjef oppvekst
E-post: kari-ann.dale@lier.kommune.no
Mob: 95 82 04 23

Sissel Karin Haavaag, kommunalsjef velferd
E-post: sissel.karin.haavaag@lier.kommune.no
Mob: 99 39 54 53

Hanne Berg Stubberud, kommunalsjef helse- og omsorg
E-post: hanne.berg.stubberud@lier.kommune.no
Mob: 97 10 64 01

Rådmannskontoret

Liv Bente Alvestad, konsulent
E-post: liv-bente.alvestad@lier.kommune.no

Marianne N. Woldstad, kommunikasjonssjef
E-post: marianne.woldstad@lier.kommune.no
Mob: 45 26 59 66

Anneke Borgli, kommuneadvokat
E-post: anneke.borgli@lier.kommune.no

Øvrig administrativ ledelse

Øystein Granheim, økonomisjef
E-post: oystein.granheim@lier.kommune.no

Karin Dramdal, HR-sjef
E-post: karin.dramdal@lier.kommune.no

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Lier kommune

Årshjul for Lier kommune

Årshjul Lier kommune.pdf

Jobbe i kommunen

Jobbe i Lier kommune

Nettbok for nyansatte i Lier kommune

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 857 566 122
Kommunenummer: 0626

Personvern i Lier kommune

Les mer om personvern i Lier kommune her.

Fakta om Lier

Lier kommune har omlag 25 980 innbyggere per 1.1. 2018. Lier kommune er i sterk vekst, men ønsker fortsatt å være en grønn oase mellom Drammen og Asker.

Lier har 39 000 mål dyrket mark, og med 200.000 m2 veksthus er vi landets desidert største veksthuskommune, for grønnsaker på friland og bærproduksjon er vi nest størst, mens vi er nr. 5 innen fruktdyrking.

Landbruket preger fortsatt Lier-bygda, men vi har også en sterk og variert industrinæring og stor bredde i varehandel og tjenesteproduksjon.

Liers samfunnsansvar

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.

Lier kommune har som målsetting å ha sertifisert alle sine virksomheter. Pr februar 2016 er alle virksomheter sertifisert, bortsett fra 3 virksomheter.

Sertifiseringsordningen bidrar til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Det å bli sertifisert innebærer at en uavhengig tredjepart kontrollerer de tiltakene bedriften har gjort, og at det etablerte miljøledelses-systemet vil fungere på lengre sikt. Det finnes flere ordninger å bli sertifisert under, blant annet Miljøfyrtårn, ISO (14001) og EMAS.

For private bedrifter som ønsker å Miljøfyrtårnsertifisere seg, oppfordrer kommunen til å benytte sertifisører og konsulenter som er oppført i Miljøfyrtårns register under Lier kommune.

Se Miljøfyrtårns nettsider http://www.miljofyrtarn.no/

For spørsmål kontakt gjerne rådgiver for miljø og samfunn, Ingebjørg Tofte

Fairtrade - rettferdig handel

Lier kommune ble fairtrade-kommune 26. mars 2007. Rettferdig handel er et satsningsområde i Lier.

Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer Fairtrade.

Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet.

Les mer om fairtrade.  

Transparency International

Lier kommune var den første kommunen i Norge til å bli medlem av Transparency International. Organisasjonen har som formål å fremme åpenhet og arbeide aktivt mot korrupsjon.

For Lier representerer medlemskapet en videreføring og forsterking av det aktive arbeidet med grunnleggende verdier og etisk refleksjon i kommuneorganisasjonen over tid.

Transparency Internationals kjerneverdier er åpenhet, ansvarlighet, integritet, solidaritet, mot, rettferdighet og demokrati.

Sist oppdatert: 08. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådhuset i Lier

Besøksadresse:

Vestsideveien 2
3403 Lier

Telefon: 32 22 01 00