Lier kommune har god styring på økonomien og fortsatt økonomisk handlingsrom, viser det foreløpige årsresultatet for 2014.

Lier kommune fikk et netto driftsresultat på 27,3 millioner for 2014, noe som tilsvarer 1,7 prosent av driftsinntektene. Regnskapet er nå sendt til revisjon og det tas forbehold om endringer.

Politisk melding om foreløpig regnskap 2014

Det foreløpige resultatet er bedre enn prognosen fra andre tertial. For denne perioden ble avdragene vedtatt redusert i forhold til opprinnelig budsjett. Dette bidro til å styrke resultatet med 14 millioner.

Nedgang i skatteinntektene, på nesten 15 millioner kroner, utgjorde den største inntektssvikten i 2014.
Virksomhetene hadde samlet et overforbruk på 24,6 millioner, 2,2 % av deres budsjett på 1 134 mill. kr. Det høyeste overforbruket var innen omsorg og helse og sosialtjenester, som hadde et overforbruk på 29 millioner.

Ved inngangen av 2014 hadde omsorg et uspesifisert kutt på 15 millioner. Dette kuttet ble ikke løst i løpet av året. Det ble imidlertid jobbet med mulige løsninger, og i budsjettet for 2015 er kutt innen omsorg spesifisert. Flere tiltak på denne listen er allerede realisert i 2015.

- Resultatet er noe bedre enn forventet etter andre tertial, og tett på den nye anbefalingen fra fylkesmannen på 1,75 %. Vi ser at Lier opplever den samme skattesvikten som kommune-Norge forøvrig. Lier har lave inntekter og en effektiv tjenesteproduksjon. Jeg er stolt av alle medarbeiderne våre, som har bidratt for å få til dette, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

 

Kontaktperson for presse:

Økonomisjef Øystein Granheim.
Mob: 41 00 75 01
E-post:oystein.granheim@lier.kommune.no