Inviterer til åpent møte om ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo.

Miljøutvalget og Planutvalget i Lier kommune inviterer til informasjonsmøte om planarbeid og konsekvensutredning  av "Ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo" på Sylling skole, aulaen 18. april klokken 18.00.

Planarbeidet omfatter etablering av vanninntak med tilhørende tekniske anlegg (Lier kommune), råvannstunnel Holsfjorden–Huseby med tverrslag i Bærum (Lier, Hole, Bærum og Oslo kommuner), vannbehandlingsanlegg med tilhørende dagsoneanlegg (Oslo kommune) og rentvannstunnel Huseby–Oslo sentrum med tilhørende tekniske anlegg (Oslo kommune). I tillegg kommer tilhørende rigg- og anleggsområder.

Forslagsstiller er Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, og Multiconsult er planfaglig konsulent vil presentere prosjektet.