Utredning viser forskjeller mellom kommunene

En ny utredning viser at kvaliteten og produktiviteten på tjenestene i Asker, Bærum, Hole, Røyken, Hurum og Lier er ulik. I en eventuell ny kommune vil det være viktig å ivareta kvaliteten på tjenestene.

Utredningen fra konsulentselskapet Agenda Kaupang er en del av en felles utredning mellom kommunene Asker, Bærum, Hole, Røyken, Hurum og Lier om konsekvensene av ny kommunestruktur.

Rapporten skal se på kommunen som samfunnsbygger, tjenesteyter og demokratisk arena, samt utfordringer som følger av å være en del av hovedstadsregionen.

Beslutning innen sommeren 2016

Rapporten er del av et faktagrunnlag som politikeren skal bruke i det videre arbeidet med kommunereformen.

Innen 30.juni 2016 skal kommunestyrene ta et valg om kommunene skal bestå som i dag eller inngå i en større enhet. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i mai, er tatt med i analysene.

Les rapporten her

- Denne rapporten vil være noe av grunnlaget for politikerne i Lier når de i tiden fremover skal bestemme seg for hvilken retning Lier skal ta, sier ordfører Helene Justad (H).

Utredningen fra Agenda Kaupang viser blant annet at kommunene er ulike, og kvaliteten og produktiviteten på tjenestene varierer. I en ny kommune skal innbyggerne få tilbud om et likeverdig tjenestetilbud innenfor den nye kommunegrensen, og det vil være viktig å ivareta kvaliteten på tjenestetilbudet.

 

Fells bo-og arbeidsmarked

Kommunene i utredningsregionen inngår i hovedstadsregionen som er én bo- og arbeidsmarkedsregion. Rapporten peker på at Oslo og det nærmeste omlandet rundt, inkludert store deler av Asker, Bærum og Røyken, utgjør ett sammenhengende tettsted. Kommunene deler en sammenhengende kystlinje og skog- og friluftsområder. Regionen er den desidert mest befolkningstunge i landet og veksten vil fortsette. Lier og Hole er også del av hovedstadsregionen, men Lier retter seg samtidig i stor grad mot Drammen mens Hole inngår i samme bo- og arbeidsmarkedsregion som Ringerike.

Arrangerer folkemøter

I løpet av de siste ukene i oktober, skal det gjennomføres fire folkemøter i Lier slik at enda flere kan komme med sine innspill. Gjennom prosjekt samfunnsfag, har kommunen jobbet målrettet for å få innspill og tanker fra elever i ungdomsskolen og videregående skole.

- Involvering og medvirkning er viktig, dette handler om Liers fremtid. Vi håper liungene møter opp på folkemøtene, sier Helene Justad.