Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå lyst ut tilskudd til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Søknadsfrist er 20. november.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigsm er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører under.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker