I forslaget til statsbudsjettet for 2016, er det satt av 220 millioner kroner til rv.23 Dagslett-Linnes.

Forslaget til statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem 7.oktober, og tradisjonen tro har rådmannen og økonomiavdelingen sett på hvordan Lier påvirkes. Dette er en omfattende jobb, så nedenfor finner du noen utvalgte, sentrale momenter.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner.  Av den samlede inntektsveksten er veksten i frie inntekter 4,2 mrd. kroner for kommunene

Lier får en oppgavekorrigert vekst på 3,9 %. Dette er en vekst som svarer omtrent til landsgjennomsnittet.

Lier kommune får 1,9 millioner kroner i veksttilskudd for 2016. I likhet med en del av kommunene rundt oss har Lier de siste årene hatt avtakende vekst. I 2015 var veksttilskuddet for vår del på 8,9 mill. kr.  

Vei

Vi kunne nok ønske oss at Vestre Viken HF’s sykehusprosjekt på Brakerøya/Lierstranda og fremføringen av riksvei 23 fra Linnes til E18 hadde vært spesielt nevnt med tanke på de store  plan- og prosjekteringsoppgavene som ligger foran staten nettopp på disse. Det er ikke tilfelle slik dokumentet foreligger nå; begrunnelsen er oppgitt å være at planmidler ikke øremerkes i statsbudsjettet og at prosjektene derfor ikke beskrives særskilt.

For riksvei 23, strekningen Dagslett – Linnes er  det avsatt til sammen 220 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett, fordelt på 50 millioner fra stat og 170 millioner knyttet til forutsatt bompengefinansiering.

Barnehage

På barnehageområdet er det flere endringer i finansieringen:

  • Økt fleksibilitet i barnehageopptaket
  • Økt kompetanse og kvalitet i barnehagen
  • Finansieringen av ikke-kommunale barnehager
  • Likeverdig behandling øker fra 98 – 100 %
  • Endringer knyttet til pensjons- og kapitalutgifter i beregningen av tilskudd for ikke-kommunale barnehager.

Konsekvensene for Lier er under beregning.

Skole

  • Økning med en time naturfag 5-7. trinn.
  • Fortsatt satsing på kompetanse i skolen med plasser for videreutdanning for lærere
  • Økt lærlingtilskudd for å motvirke ungdomsledighet.

Du kan lese alt om statsbudsjettet på regjeringens side statsbudsjettet.no.