Kommunestyret i Lier vedtok 19.april å gi rådmannen fullmakt til å gå videre med forslaget om asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere på nåværende Frogner sykehjem.

Kommunestyret vedtok med 27 mot 22 stemmer tirsdag 19.april å gi rådmannen fullmakt til å legge inn anbud og gå i forhandlinger med UDI om etablering av asylmottak med en grunnkapasitet på 25-40 enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år, der Lier kommune har totalansvar for etablering og drift.

Forslaget med dette antallet asylsøkere ble fremmet av Sp,Ap,V,SV,KrF og MDG.

Rådmannens forslag var et mottak for cirka 60 asylsøkere.

Vedtaket kom etter nesten tre timers bred debatt i kommunestyret.

Kommunestyrets vedtak ble som følger:

Les hele behandlingen og protokollen her

1. Rådmannen gis fullmakt til å legge inn anbud og å gå i forhandlingere med UDI om etablering av et ordinært mottak med en grunnkapasitet på 25-40 plasser for enslige, mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år, der Lier kommune har totalansvar for etablering og drift.
For øvrig vises det til beskrivelsen i anbudsutlysningen fra UDI

2. Mottaket lokaliseres til Frogner sykehjem når dette er fraflyttet.

3. Rådmannen sikrer at anbudet tar høyde for både tilstrekkelig grunnbemanning (antall og kompetanse) og ekstrabemanning i perioder der dette er et behov for enkeltbarn eller grupper av barn.  Rådmannen sikrer at det bygningsmessig og ressursmessig for øvrig er anledning til å differensiere tilbudet, bl.a når det gjelder kjønn, alder og funksjonsnivå.  Det forutsettes at bygningen tilfredsstiller nødvendige tekniske krav til f.eks brannsikkerhet mv.

4. Rådmannen gis fullmakt til å opprette to nye bofellesskap for å bosette/integrere 10 - 15 enslige mindreårige flyktninger.  Dette kommer i tillegg til vedtaket om bosetting, ref sak 100/2015.
5. Rådmannen sikrer at de økonomiske forutsetninger for nye bofellesskap tar høyde for både tilstrekkelig grunnbemanning (antall og kompetanse) og ekstrabemanning i perioder der det er behov for enkeltbarn eller grupper av barn.  Lier kommune har i dag opparbeidet god kompetanse på drift av slike boliger.

6. Rådmannen inngår samarbeidsavtaler med aktuelle lag, foreninger og bedrifter som ønsker å bidra både for beboerne på mottaket og i det videre integreringsarbeidet av flyktninger.

7. Dersom det ikke etableres mottak på Frogner sykehjem legger rådmannen frem en egen sak om fremtidig bruk.  Det forutsettes at spørsmålet avklares i samarbeid med Lier Boligselskap og/eller Lier Eiendomsselskap. 

8. Egen sak om bosetting av flyktninger forberedes til neste kommunestyre, eller så snart som mulig