Statens Vegvesen arrangerte åpent møte på Haugestad 4. februar 2016.

Statens Vegvesen arrangerte åpent møte på Haugestad 4. februar 2016 der det ble informert om det videre planleggingsløpet for Rv 23 – E18. Det var mulighet for å komme med forslag/innspill til mulige løsninger for ny veitrase for den såkalte «Lierdiagonalen». Dette var et møte i tidlig fase.

Lier kommune er planmyndighet, dvs. formell plan etter plan- og bygningsloven skal behandles av Lier kommune. Første del av dette planarbeidet er behandling av et planprogram. Planprogrammet vil komme på høring sommeren 2016. Det vil da være mulig å komme med merknader til planprogrammet. Etter vedtak av et planprogram starter selve planleggingen der ulike løsninger vurderes.

Utfordringen er å finne en god helhetlig transportløsning som også ivaretar de lokale transportbehovene. Dette vil bli vektlagt i kommunens arbeid med saken.