31. august er det slutt på bompenger på rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Ordførerne frykter økt trafikk på lokale veger som følge av gratis passering.

Det går frem av et brev ordførerne i Lier, Asker, Røyken og Hurum kommuner, samt fylkesordføreren i Buskerud fylkeskommune, har sendt til Statens vegvesen.

Oslofjordforbindelsen er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og er en viktig transportkorridor til kontinentet fra områdene vest for Oslo. 

I tillegg er den en viktig innfartsåre til Drammensregionen fra kommunene Lier, Røyken og Hurum.

70 000 innbyggere blir berørt

Statens vegvesen har foretatt beregninger som viser markant trafikkøkning ved opphør av bompengeinnkreving for tunnelen.

Rundt 70 000 innbyggere i de fire kommunene vil bli berørt av den økte trafikkbelastningen.

"Vi ber  overordnede myndigheter om at vi raskest mulig får på plass avbøtende tiltak.", skriver de fem ordførerne i brevet.

Hele brevet kan du lese her.