Innholdsdriften ved det nye sykehjemmet i Lier skal likevel ikke konkurranseutsettes.

Formannskapet vedtok også den 11. desember at man på et eventuelt senere tidspunkt skal vurdere hel eller delvis konkurranseutsetting.  

De folkevalgte vedtok videre at Liertun sykehjem skal rehabiliteres for å sikre forsvarlig drift i inntil ti år. Det skal også gjøres en mulighetsstudie av Fosshagen med sikte på mest mulig rasjonelle løsninger, og at Liertun skal søkes omregulert og selge eiendommen.