Det kom inn mange innspill til kommunens helse-, omsorgs- og velferdsplan da den var ute til høring.


Høringsfristen gikk ut 9. mai, og gruppen som arbeider med HOV-planen er i gang med å sammenstille alle svarene.

Prosjektgruppen består av rådgiverne Christina Møllebro og Julie Blom Landmark, styringsgruppen er satt sammen av Synnøve Tovsrud (kommunalsjef tjenester), Sissel Haavåg (velferdssjef) og Hanne Berg Stubberud (helse- og omsorgssjef)

Prosjektgruppen og styringsgruppen går gjennom svarene og foretar nødvendige endringer i løpet av juni/juli.

Neste skritt er å ferdigstille planen for politisk behandling i august/september.

Her finner du link til HOV-planen slik den var da den ble lagt ut til høring.