Høring om forslag til lokal forskrift om sykehjemsplass

Høringsfristen er satt til 21. april.

Forslag til ny forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boliger særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lier kommune er på høring hos berørte instanser.

Du kan lese mer om forslaget her: http://bit.ly/2nvSyfM

Sist oppdatert: 08. mai 2018