Haugestadstipendet 2016 er på 40.000 kroner.

I forbindelse med Haugestads 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad AS i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Stipendet er på 40.000 kroner og deles ut en gang pr. år til én kandidat. Stipendet finansieres av Fruene Haugestad as og Lier kommune.

Kulturinteressert ungdom

Formålet med stipendet er å stimulere og støtte ungdom som ønsker å satse på utøvende/formidlende kultur som levevei. Ungdom som ønsker å satse på en slik levevei skal vite at de har lokalsamfunnet i ryggen.

Aktuelle kandidater er ungdom bosatt i/fra Lier i aldersgruppen 19 – 30 år. Aktuelle kulturformer er musikk/dans/drama.

Stipendet skal gå til selve utøveren og/eller instruktører og pedagoger som utvikler utøvere.

Stipendet skal knyttes til videreutdanning eller innkjøp av utstyr og instrumenter som vil gi ungdommen økte muligheter til å realisere sine drømmer i retning av å kunne leve av kulturformidlingen.

Send inn søknad

Kandidatene må selv sende begrunnet søknad. 

Søknadsfrist er 1. september 2016.

Stipendet utdeles i oktober/november 2016.

Søknaden sendes: Haugestad, Pb. 17 3403 Lier eller via epost: leif@vinge.cc
Søknaden merkes ”Haugestadstipendet”

Stipendiaten kvitterer for stipendet med en liten konsert/formidling av sin kunst etter nærmere avtale.

Juryen består av ordfører, en representant for Haugestad, kultursjefen og en fagperson fra kulturlivet. Følgende personer er nå med i juryen: Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Leif Vinge som Haugestads representant, kultursjef Ingeborg Rivelsrud og kulturskolelærer Siw Sønstebø.

Juryen står fritt i å velge prisvinner med utgangspunkt i ovenstående kriterier. Juryen kan også vurdere andre kandidater enn dem som selv har søkt.