Rådmannen foreslår å delta i anbudskonkurranse om å etablere asylmottak for cirka 60 enslige mindreårige asylsøkere på Frogner sykehjem.

I løpet av våren skal beboerne på Frogner sykehjem flyttes til Fosshagen, slik at bygget bli stående tomt.

I saken som politikerne skal ta stilling til i løpet av april, ber rådmannen om fullmakt til å legge inn anbud, og gå i forhandlinger med UDI om etablering av et ordinært mottak for ca. 60 enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15–18 år, der Lier kommune har totalansvar for etablering og drift.

Den politiske saken nå dreier seg altså om Lier kommune skal være med i anbudskonkurransen, ikke om det faktisk skal etableres asylmottak eller ei.

Varmt engasjement i Lier

I brev fra statsministeren og Kommunenes Sentralforbund oppfordres kommunene til å gjøre sitt ytterste for å bidra i den felles mobiliseringen som nå er nødvendig for å håndtere flyktningesituasjonen. Kommunene bes om å vurdere muligheten for å opprette asylmottaksplasser, og selv drifte mottaket.

I Lier har rådmannen registrert et stort engasjement om å bidra i flyktningekatastrofen og ser en god mulighet for å bygge videre på de gode resultater kommunen har i å gi unge flyktninger gode tjenester.

Tidlig i prosessen

Det er viktig å understreke at det er svært tidlig i denne prosessen. Dersom Liers folkevalgte gir rådmannen fullmakt til å delta i anbudskonkurransen, vil kommunen inviterer til et informasjonsmøte der det blir mulig å stille spørsmål.

Alle aspekter knyttet til drift av mottaket, helseberedskap, sikkerhet og andre spørsmål vil bli tema i det eventuelle arbeidet videre. Dette vil skje i tett samarbeid med blant annet politi, brannvesenet og Konfliktrådet i Buskerud.

Fakta:

  • En enslig mindreårig asylsøker er et barn under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl) i Norge.
  • Fylkesmannen i det fylket barnet til enhver tid oppholder seg oppnevner representant for barnet.
  • Representant (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk.