Arbeidet med fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya når nå en ny milepæl. Det skjer ved at politikerne i Drammen og Lier skal vedta den strategiske plattformen for prosjektet.

Denne strategiske plattformen er grunnmuren for det videre arbeidet med fjordbyen. Den skal sikre at
området blir utviklet på en god og helhetlig måte- og ikke minst at målene for fjordbyen kommer tydelig frem.
Alle rundt oss skal vite at området skal transformeres til en fjordby der folk, fjord og fremtid møtes.

Nytt sykehus på Brakerøya, ny jernbanestasjon med kollektivknutepunkt på Lierstranda og kobling
av rv 23 til E18 er prosesser som har stor betydning for realiseringen av fjordbyen. Ved å koble disse prosjektene
og utvikle dem sammen, skaper vi synergier og gjennomføringskraft.

Nytt sykehus som katalysator

Særlig det nye sykehuset på Brakerøya, som er planlagt byggestart i 2017, er en viktig katalysator for
utviklingen i området. Sykehustomten ligger i både Drammen og Lier kommuner, og gjennom det
etablerte plansamarbeidet for fjordbyen løser vi dette sammen.

Men også i de andre nevnte sakene er arbeidet godt i gang. Statens vegvesen har laget flere konkrete utkast
til hvordan veiutfordringene kan løses, og vi er i tett dialog med Rom Eiendom og Jernbaneverket om utviklingen av knutepunkt.

Involvering av interessenter

Grunneiere, næringsdrivende, regionale og statlige myndigheter og andre har også interesser og behov inn
i fjordbyarbeidet. Derfor involverer Lier og Drammen kommuner disse gruppene hele tiden i arbeidet.
Når vi går over i en ny fase, går vi også videre med disse prosessene. 

Fjordbyen er et stort og viktig utviklingsprosjektet på det sentrale Østlandet. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå
viser at Liers befolkning vil komme til å vokse med 10.000 nye innbyggere til 2040, og Drammen med 22.000.
I Lier må vi finne plass til 4 000 nye boliger og 5 000 arbeidsplasser, mens Drammen må finne plass til
10 000 boliger og 11 000 arbeidsplasser. Dette skal fjordbyen være med å løse.

Strategisk masterplan skal behandles av Lier kommunestyre den 11. november og av
bystyret i Drammen den 25. november.