Hvilke tjenester blir bedre, og blir noe dårligere hvis flere kommuner slår seg sammen? Og hvilke oppgaver skal fremtidens kommuner ha?

Er kommunene rustet til å løse nye oppgaver, og kan samfunnsutviklingen styres bedre om kommunegrensene endres?

Dette er spørsmål som skal besvares i en planlagt fellesutredning for videre arbeid med kommunereformen for kommunene Asker, Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Hole.

Nye og større kommuner

Regjeringen ønsker større og mer robuste kommuner, og våren 2017 skal Stortinget behandle regjeringens forslag til ny kommunestruktur.

Asker og Bærum kommuner har invitert nabokommunene Lier, Røyken, Hurum og Hole med på å lage en felles utredning om konsekvensene av ny kommunestruktur.

Ordførerne og rådmennene i de seks kommunene har nylig hatt et møte der de ble enige om å anbefale et slikt samarbeid for de folkevalgte. 

Bedre faktagrunnlag

Dersom politikerne gir grønt lys til en fellesutredning, skal kommunenes tjenestetilbud analyseres.
Det skal også vurderes om kommunene er robuste nok til å ta inn nye tilbud fra stat og fylkeskommune.
Kommunegrensenes betydning for befolkningsutvikling, næringsutvikling, arealdisponering, samferdsel og stedsutvikling blir også belyst.

Utredningen skal gi politikere et faktabasert grunnlag for fremtidige veivalg. Resultatene kan vise at hver enkelt kommune fortsetter som før, eller ser at det vil være formålstjenlig å slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Utredningen skal være klar i oktober neste år.

- Det er naturlig at kommuner som i dag har et felles bo- og arbeidsmarked går sammen om en slik utredning.
Rapporten vil være ferdig i løpet av oktober 2015, og deretter vil kommunene på selvstendig grunnlag
vurdere hvilken kommunestruktur som vil gi innbyggerne de beste tjenestene, sier ordfører i Lier, Helene Justad (H). 

Formannskapet i Lier skal etter planen formelt behandle saken 11. desember, og forslaget om samarbeid er i tråd med vedtaket formannskapet fattet i sitt møte 27. november.

For Lier kommunes sitt vedkommende koster utredningen om lag 156 000 kroner. Det forutsettes at beløpet dekkes over budsjettet til Region Vestviken, som er et samarbeid mellom Lier, Røyken og Hurum kommuner.