I forbindelse med flyktningsituasjonen har Fylkesmannen bedt kommunene om å melde inn om de har tilgjengelige lokaler som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase, inntil en uke pr. person.

DSB (Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap) har mottatt bistandsanmodning fra UDI om å kartlegge
og etablere disse akuttmottakene. På bakgrunn av dette har DSB bedt fylkesmennene gå en ny runde med relevante kommuner for å se om det finnes tilgjengelige lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.

Lier kommune ved rådmannen har i den forbindelse meldt inn følgende bygg:

  1. Kommunal bygningsmasse: Frogner sykehjem (samt noen mindre bygninger) ledig fra medio mai. Gymsalen Lierhallen (ca 600 m2) kan fungere i meget kort tid.
  2. Lier sykehus: eies av Solon Eiendom. Deler av bygningsmasse i bruk av Vestre Viken. Vil nok kreve omfattende bygningsmessige arbeider.

I tillegg er kommunen ettertid blitt kjent med at eierne har spilt inn Alpharma-bygget på Gjellebekk..

- Ettersom Fylkesmannen i denne omgang ønsker bygg som kan huse inntil 1000 personer, er trolig våre bygg for små og lite egnet, men her kan de statlige myndighetenes behov og løsninger endre seg, sier Hans-Petter Christensen.

Rundt 30.000 asylsøkere i 2015

I følge UDI, vil utviklingen de siste ukene si at det kan komme rundt 30.000 asylsøkere til Norge i 2015. Pr. 22. oktober hadde det kommet mellom 18.500 og 19.000 asylsøkere.

- Med flyktningsituasjonen vi ser nå, må vi være forberedt på at det kan komme nye henvendelser fra Fylkesmannen om ledige bygg for et færre antall personer. Virksomheter som kan bli berørt, vil selvfølgelig bli inkludert i dette arbeidet, fortsetter rådmann Christensen.

DSB understreker også at fylkesmennene og kommunene nå må være forberedt på å imøtekomme og bistå i opprettelse av nye mottak. Dette kan komme på kort varsel.

Ser på mulige konsekvenser

Nå vil rådmannen se på hvilke konsekvenser et mulig asylmottak vil ha for de kommunale tjenestene. Ved et akuttmottak vil kommunen ha ansvar helsetjenester til asylsøkerne og barnevern for enslige mindreårig.

- Det er naturligvis en krevende situasjon for både staten og kommunene. For oss betyr det at vi tenker gjennom og vurderer hvilke konsekvenser et akuttmottak vil ha for oss, avslutter Hans-Petter Christensen.