Rådmannen ber formannskapet i Lier om en prinsippavklaring på om det kan være aktuelt å la Bama Industrier AS reetablere seg på Tranby.

Oversiktstegning Bama Tranby.

Bama Industrier AS er i ferd med å vokse ut området sitt på Lierstranda, og ser etter nytt sted å etablere seg.

Bedriften har fått dispensasjon på Lierstranda i 10 år, men rådmannen mener det må vises stor forsiktighet med å etablere nye større tiltak i strid med fjordbyplanene for området.

Av de alternative tomtene Bama har vurdert i Lier (se kart), mener de at den såkalte Gevelttomta er mest aktuell. Vi har nå en situasjon der Bama har behov for mer plass, samtidig som Gevelttomta skal opparbeides og planlegges på nytt.

Kart over tomtene Bama har vurdert

Les den politiske saken

Sentral partner for landbruket

Bama er en stor virksomhet i Lier kommune med ca. 250 ansatte. Virksomheten er i stadig
vekst og de antar selv at de vil passere en milliard NOK i 2020 og at antall ansatte da vil
vokse til ca 300.

Bama er i tillegg til å være en viktig arbeidsplass i kommunen også en stor mottaker/bruker av ferske råvarer fra landbruket i kommune. I den norske høste-sesongen, mai-oktober, er > 90% av råvarene til fabrikken dyrket innen en times kjøreavstand og et betydelig volum av dette igjen er lokalt dyrket i Lier.

Beboerne ønsker bedre trafikksikkerhet

Beboerne i Tranby-området har vært tydelige i sine ønsker om bedring av trafikksikkerheten
(spesielt redusert tungbiltrafikk), bedre gang- og sykkelveier, reduksjon av støy og god ivaretakelse av natur og kulturverdier i området. Det er en forutsetning at videre planlegging vurderer hvordan dette kan oppnås.

Rådmannen legger frem denne saken for formannskapt for å få en prinsippiell avklaring på om det pågående planarbeidet for Gevelttomta skal legge til rette for den type virksomhet som BAMA representerer.

Rådmannen legger til grunn at det pågående reguleringsplanarbeidet gjennomføres som
planlagt og at Bama Industrier sin eventuelle etablering tilpasser seg dette.

Formannskapet behandler saken 12.mai.