Kommunestyret i Lier vedtok 6. september den lokale forskriften «Forskrift om stenging av Kirkerudveien for ferdsel med hest i del av vekstsesongen, Lier kommune» med følgende endring:

I § 1 endres «endepunkt nord for Kirkerud Gård» til «frem til Sylling Kirke» 

Det presiseres at det er den delen av veien som er kommunal vei som omfattes av forskriften. 

Det settes som vilkår at før forskriften kan iverksettes, tidligst vekstsesongen 2017, skal det etableres en alternativ adkomstvei forbi produksjonslokalene på de to eiendommene som et samarbeid mellom grunneiere, Sylling rideklubb og andre stalleiere, hvor grunneier står for de faktiske kostnadene.  Alternativ adkomst skal godkjennes av kommunen. 

Begrunnelse for utarbeidelse av lokal forskrift for stenging av deler av Kirkerudveien for ferdsel med hest i deler av vekstsesongen, er sikkerhetsmessige hensyn i forhold til landbruksdrift i et område med svært sterke landbruksinteresser. 

Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse og stadfesting.

Du kan se video av debatten i denne saken her: http://lier.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?movieID=5&start=10560&end=11761&duration=1201&sid=1&cid=1