Med direkte eller indirekte nytte for Lier:

Kollektivtiltak (investeringer)

 • Bidrag til framkommelighetstiltak for buss Brakerøya-Sykehuset
 • Ny holdeplassstruktur/oppgradering av holdeplasser
 • Punkttiltak (bussprioritering)
 • Andre infrastrukturtiltak for buss

Kollektivtilbud (driftstiltak)

 • Opprettholde basistilbud buss (dagens bruk av belønningsmidler)
 • Styrket busstilbud i forkant av bompenger (+50 % på viktige ruter)
 • Nye betalingsløsninger og nytt billettsystem
 • Implementering av TID; trafikkinfo og design
 • SIS; Sanntidsinformasjon og aktiv signalprioritering for raskere grønt lys i lyskryss
 • Styrket bemanning og markedsføring
 • Lavere priser / nye billettkonsepter
 • Ekstrasatsing lavere billettpriser/ytterligere økning av bussfrekvens
 • Felles billettordning NSB/Ruter

Tiltak for sykling og gåing

 • Nye sykkelveier i Lier
 • Oppgradering av eksisterende sykkelinfrastruktur alle kommuner
 • Styrket drift sykkel i alle kommuner
 • Tiltak for gående i aller kommuner
 • Lierstranda; knutepunktutvikling
 • Pendlerparkeringer i alle kommuner
 • Ny teknologi inkl. ITS - Intelligente transportsystemer

Veitiltak

Mange av vegtiltakene ligger fysisk i Drammen, men gir også nytte for trafikanter fra Lier. For eksempel:

 • Rv. 282 Ny firefelts Holmenbru
 • E134 nytt løp i Strømsåstunnelen gir firefeltsveg for økt sikkerhet og framkommelighet
 • Generelt økt framkommelighet som følge av tidsdifferensierte bompenger og styrket alternativer til bil fører til mindre biltrafikk og kø